PODMIENKY POSKYTOVANIA NEWSLETTERA TME

PODMIENKY POSKYTOVANIA NEWSLETTERA TME

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednanie služby zasielania Newslettera TME
 3. Spracovávanie osobných údajov Odberateľov
 4. Podmienky poskytovania služieb Newslettera TME
 5. Odstúpenie od služby zasielania Newslettera TME
 6. Reklamačný postup
 7. Konečné ustanovenia


1. Všeobecné ustanovenia

 1. Vydavateľom Newslettera s názvom „Newsletter TME” je firma Transfer Multisort Elektronik, sp. z o.o., so sídlom v meste Łódź, (Poľsko), adresa: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, zaregistrovaná na Okresnom súde pre mesto Łódź – štvrť Śródmieście v meste Łódź, XX. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, číslo zápisu (KRS) 0000165815, výška základného kapitálu 3 300 000,00 PLN, DIČ (NIP) PL7290108984 , IČO (REGON) 473171710 (ďalej len TME).
 2. Predmetom služby Newsletter TME je zasielanie Newslettera obsahujúceho ponuku TME a jej dcérskych spoločností, udalosti a všetky ostatné informácie, ktoré súvisia s obchodnou činnosťou TME a jej dcérskych spoločností (ďalej len Newsletter TME), za podmienok uvedených v predmetných Podmienkach a v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi, firmou TME prostredníctvom elektronickej pošty, bezplatne, periodicky, maximálne raz týždenne, so súhlasom používateľa na jeho určenú e-mailovú adresu.
 3. Odberateľom Newslettera TME môže byť každá fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou (ďalej len Používateľ portálu alebo Odberateľ).

2. Objednanie služby Newsletter TME

 1. Pre objednanie služby Newsletter TME sa musí Používateľ zaregistrovať. Postup registrácie:
  • na hlavnej stránke internetového portálu, ktorý je dostupný na týchto adresách: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de, si Používateľ v sekcii Newsletter TME zvolí e-mailovú adresu na zasielanie Newslettera TME;
  • následne označí pole „pridať”;
  • Kliknite na pole „OK.”
  • Na adresu elektronickej pošty, pre ktorú má byť aktivovaná služba Newsletter TME, bol odoslaný aktivačný link. V momente kliknutia na aktivačný link bude užívateľ servisu dopísaný do zoznamu emailových adries, na ktoré bude odosielaný Newsletter TME. Kliknutím na aktivačný link uzatvárate so spoločnosťou TME zmluvu o poskytovaní služby Newsletter TME.
 2. Objednávku služby Newsletter TME je možné podať aj označením poľa „Áno, chcem odoberať elektronický Newsletter portálu TME“ v registračnom formulári, ktorý sa vyplňuje počas registrácie zákazníka TME. Kliknutie na pole „Odoslať“ – úspešné uzatvorenie zmluvy s TME na poskytovanie služby Newsletter TME.
 3. Povinnosti TME súvisiace s poskytovaním služby Newsletter TME vyplývajú výhradne z predmetných Podmienok a záväzných právnych predpisov.

3. Spracovávanie osobných údajov odberateľov

 1. Ak sa Používateľ portálu zaregistruje ako Odberateľ Newslettera TME, zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov (e-mailovej adresy) firmou TME ako správcom osobných údajov v zmysle zákona zo dňa 29.8.1997 o ochrane osobných údajov tj. zákona č. 101/2002 Zb. pol 926 zo zm., vrátane zaistenia všetkých práv vyplývajúcich z predmetného zákona Používateľovi portálu.
 2. Osobné údaje, ktoré poskytne Odberateľ Newslettera TME (e-mailová adresa), nebudú poskytované tretím osobám, okrem správcu informačného systému, prostredníctvom ktorého bude služba Newsletter TME poskytovaná, ani využívané na akýkoľvek iný účel než iba na poskytovanie služby Newsletter TME.
 3. Ak Používateľ portálu vezme späť svoj súhlas udelený TME na spracovanie osobných údajov, tak týmto odstupuje od služby Newsletter TME uvedenej v predmetných Podmienkach. Odstránenie e-mailovej adresy z mailingového zoznamu je potrebné urobiť v súlade s pokynmi uvedenými v bode 5.
 4. TME sa stará o vysoký štandard poskytovaných služieb, a preto spracovala dokument „Politika ochrany súkromia“, v ktorom sú uvedené informácie okrem iného o podmienkach spracovania osobných údajov firmou TME.

4. Podmienky poskytovania služieb Newsletter TME

 1. TME posiela korešpondenciu Odberateľovi Newslettera TME, spojenú s poskytovaním služieb Newsletter TME, na e-mailovú adresu, ktorú uviedol na zasielanie Newslettera TME.
 2. Na využívanie služby Newsletter TME musí Používateľ portálu vlastniť aktívnu schránku elektronickej pošty, ktorá je správne konfigurovaná, a tiež počítač pripojený k internetu.
 3. Každý Newsletter obsahuje:
  • informáciu o TME ako odosielateľovi;
  • obsah;
  • informáciu, ako odstúpiť od služby Newsletter TME.
 4. Používateľ internetového portálu, ktorý sa rozhodne zapísať na zoznam odberateľov, ktorým bude zasielaný Newsletter TME, súhlasí s odoberaním marketingových materiálov posielaných elektronickou poštou v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách vo forme Newslettera TME.
 5. Obsah Newslettera TME je právne chránený, Odberatelia nemajú právo využívať obsah Newslettera TME na iný účel, než na oboznámenie sa s jeho obsahom.

5. Odstúpenie od služby Newsletter TME

 1. Zákazník má právo kedykoľvek odstúpiť od poskytovania služby Newsletter TME.
 2. Odstúpenie od zmluvy na poskytovanie služby Newsletter TME nasleduje, keď:
  a) odberateľ samostatne odstráni e-mailovú adresu z mailingového zoznamu:
  • na hlavnej stránke internetového portálu, ktorý je dostupný na týchto adresách: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de, Odberateľ musí zadať v sekcii Newsletter TME e-mailovú adresu, na ktorú je poskytovaná služba Newsletter TME,
  • potom je potrebné označiť pole „Odstrániť”,
  • Kliknite na pole „OK.”
  • Na adresu elektronickej pošty, na ktorú bol odosielaný Newsletter TME, bol zaslaný aktivačný link pre odstránenie e-mailovej adresy. V momente kliknutia na aktivačný link bude užívateľ servisu odstránený zo zoznamu.
  b) keď Odberateľ požiada o odstránenie e-mailovej adresy, na ktorú je zasielaný Newsletter TME, a to odoslaním požiadavky na adresu internet@tme.pl, následne klikne na odkaz na odstránenie adresy, ktorý dostane v spätnom e-maile (dostane ho do 5 pracovných dní).

6. Reklamačný postup

 1. Odberateľ služby Newsletter TME má právo na reklamáciu v rozsahu súvisiacom s poskytovaním služieb Newsletter TME.
 2. Reklamácie je potrebné podávať prostredníctvom elektronickej schránky: internet@tme.pl, v lehote 7 dní od dátumu vzniku skutočnosti, ktorá je predpokladom na reklamáciu. TME nebude brať zreteľ na reklamácie, ktoré budú podané po uplynutí tejto lehoty.
 3. Reklamácia musí obsahovať: e-mailovú adresu osoby podávajúcej reklamáciu (na túto adresu bude odoslaná odpoveď na reklamáciu), obsah reklamácie spolu s odôvodnením a návrh vybavenia situácie, na ktorú sa vzťahuje reklamácia.
 4. Reklamácia je riešená počas 14 dní od dátumu doručenia reklamácie. Odpoveď na reklamáciu je odosielaná na e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej bola podaná.

7. Konečné ustanovenia

 1. Predmetné Podmienky sú platné a účinné od okamihu zverejnenia na internetových stránkach TME.
 2. TME môže robiť zmeny v predmetných Podmienkach, a to kedykoľvek, s cieľom aktualizácie Podmienok v prípade zmien prijatých firmou TME. Každé zverejnenie Podmienok na internetových stránkach TME je záväzné.
 3. TME si vyhradzuje právo voči Odberateľovi na odstúpenie od zmluvy poskytovania služby Newsletter TME so sedemdňovou výpovednou lehotou.
 4. V prípade, keď Odberateľ služby Newsletter TME poruší akékoľvek ustanovenia predmetných Podmienok alebo platných právnych predpisov, TME má právo na okamžité zastavenie poskytovania služieb Newsletter TME.
 5. Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy vyplývajúce z Podmienok je poľské právo. Všetky spory budú riešené miestne príslušnými súdmi.
 6. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa poskytovania služby Newsletter, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese: internet@tme.pl alebo písomne: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poľsko

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknite sem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať