Udalosti

2019-05-20

Čo je smernica CPR a čo so sebou prináša

CPR

Smernica CPR (Construction Products Regulation) stanovuje harmonizované podmienky zavádzania stavebných výrobkov na trh, okrem toho so sebou prináša nutnosť modifikácie káblov a vodičov z hľadiska horľavosti a rozsahu dymu vznikajúceho pri požiari.

Požiadavky týkajúce sa zmien implementovaných nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 zo dňa 9. marca 2011 vyvolalo šum medzi producentmi vodičov a káblov, spojený so zjednocovaním požiadaviek, ktoré sa doteraz líšili v závislosti od štátu, v ktorom sa prebiehalo posudzovanie. Smernica platí v plnom rozsahu platí od 1. júla 2017 a o dátume jej zavedenia boli výrobcovia informovaní vopred, aby mohli svoje produkty prispôsobiť jej požiadavkám.

Nové produktové požiadavky

Nariadenie sa týka predovšetkým široko chápanej požiarnej bezpečnosti stavebných objektov a predovšetkým zovšeobecnenia spôsobu klasifikácie vodičov a metódy ich posudzovania. Vzhľadom na veľké percento požiarov spôsobených chybnou elektroinštaláciou je účelom týchto zmien zlepšenie evakuačných možností a zrýchlenie hasenia zdroja požiaru. Predpis zahŕňa produkty určené pre ich pevné uloženie v stavebných konštrukciách a výrobcovi ukladá povinnosť umiestniť informácie o triede výrobku potvrdeného skúškami v nezávislej výskumnej inštitúcii. V rámci smernice sú definované nasledujúce požiadavky: úspora energie a tepelná izolácia, ochrana pred hlukom, bezpečnosť používania, hygiena, zdravie a životné prostredie, nosnosť a statika a z hľadiska produktov z oblasti vodičov a káblov najdôležitejšie: požiarna bezpečnosť.

Harmonizované štandardy a označenia

V sortimente vodičov a káblov sa predpisy sústreďujú na triedu odolnosti proti ohňu, zavádza sa rovnaká metóda ich parametrizácie, úzko spojená s implementáciou normy PN-EN 50575. Spresňuje spôsob overovania parametrov produktov určených na predaj. Smernica zavádza parametre týkajúce sa odolnosti, celkového objemu dymu a rýchlosti jeho vylučovania, ukazovateľa rýchlosti šírenia plameňa, rýchlosti uvoľňovania tepla a celkového objemu uvoľňovaného tepla. Spojenie normy PN-EN 50575 s požiadavkami smernice CPR vyžaduje od výrobcu dokument Vyhlásenie o parametroch DOP (Declaration of Performance) a označovanie stavebných výrobkov označením CE. Požiadavka vyhlásenia o parametroch má za účel zjednodušenie identifikácie výrobku, prístupu k jeho triede a informáciám o nezávislej výskumnej jednotke, taktiež k príslušnej technickej dokumentácii, čo v budúcnosti zjednoduší inžinierom výber materiálu pre konkrétny typ stavby.

Nové kategórie

Triedam definovaným v norme ako platné v oblasti označovania: ACa, B1Ca, B2Ca, CCa, DCa, ECa, FCa, boli priradené parametre, ktoré musia spĺňať káble a vodiče. Podľa triedy reakcie na oheň sú úplne nehorľavé produkty klasifikované v kategórii ACa. Celý zvyšok, v závislosti od svojich vlastností, do ostatných tried, ktoré definuje norma EN 13501-6. Zároveň tu treba spomenúť, že v súčasnosti sa nevyrábajú vodiče triedy ACa. Najvyššiu dosiahnutú kategóriu v rámci možností materiálu použitého na výrobu káblov je trieda B2Ca. V súlade s normou PN-EN 50575 sú záväzné tri systémy hodnotenia, teda postupov platných počas skúšok.

Systém 1+ sa vzťahuje na produkty eurotriedy B2Ca,CCa a definuje Európskou komisiou notifikované výskumné laboratória a osoby. Systém zahŕňa stálu výrobnú kontrolu vykonávanú príslušným útvarom.

Systém 3 je určený pre triedy DCa, ECa. Vyhlásenie o parametroch sa vypracúva na základe správy od notifikovaného laboratória.

Výnimkou je systém 4 s najnižšou triedou produktu FCa. V tomto prípade môžu byť skúšky produktu vykonané v laboratóriu výrobcu alebo zadaním konkrétnemu výskumnému laboratóriu. Vzhľadom na nesplnenie požiadaviek predpokladaných pre triedu ECa spočíva v tomto prípade skúška na dôkaze, že daný produkt nepatrí do predošlej skupiny. V Poľsku má právo určovať zhodnosť so systémami Vedecko-výskumné centrum požiarnej ochrany a Inštitút výskumných techník. Norma EN 50575 podrobne popisuje metódy skúšok pre jednotlivé kategórie a berie do úvahy päť parametrov: korózne odkvapkávanie horiacich častíc a plynov, hustota dymov, vygenerovaná tepelná energia a rýchlosť šírenia plameňov.

Rozsah skúšok

Produkty kategórie ACa sa v súlade s normou PN- EN ISO 1716 skúšajú z hľadiska reakcie na oheň, pričom táto skúška stanovuje množstvo spalného tepla. Je to jediná skúška vykonávaná v tejto kategórii a jej výsledok rozhoduje o klasifikácii pre danú kategóriu. Produkty z tried B1Ca, B2Ca ,CCa, DCa absolvujú skúšky stanovené podľa normy PN-EN 50399, týkajúce sa merania vygenerovanej tepelnej energie, tvorby dymu počas šírenia plameňov, a tiež podľa normy PN-EN 60332-1-2, ktorá hovorí o odolnosti samostatne izolovaného kábla alebo vodiča proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Okrem toho, vodiče týchto kategórií musia absolvovať sériu doplnkových skúšok z oblasti tvorby dymov (EN 50399, EN 61034-2), v prípade ktorých S1 je v rámci možností najvyššie hodnotenie a S3 najnižšie. Záverečný výsledok skúšky tvoria výsledky dosiahnuté v jednotlivých čiastkových skúškach. Z titulu skúšky korozivity (EN 50267-2-3) sa prisudzujú známky a1, a2, a3, definujúce kyslosť plynov. Posledným z predstavených doplnkových kritérií je analýza kvapiek padajúcich na podklad počas tavenia materiálu (EN 50399). Najvyššiu známku - d0 získavajú produkty, ktorých kvapky sa neobjavia po dobu dlhšiu ako 20 minút. Pre sortiment s určením triedy ECa sa vykonávajú iba skúšky odolnosti samostatne izolovaného kábla alebo vodiča proti vertikálnemu šíreniu plameňa (EN 60332-1-2).

Vplyv nových noriem na budúcnosť tohto odvetia

Z titulu smernice platnej od 1.07.2016 majú výrobcovia povinnosť dodávať výhradne vodiče a káble označené v súlade so symbolmi podľa smernice CPR. Implementovaná zmena zjednocuje rôznorodé štandardy klasifikácie vodičov, ktoré platia v jednotlivých štátoch a stmeľuje ich do jednej, presne stanovenej metódy. Doteraz platné klasifikácie sa vzťahovali výhradne na skúšky šírenia plameňov, avšak nové nariadenie významne rozšírilo okruh požiadaviek na požiarnu bezpečnosť. Budúcnosťou smernice sa môže stať nielen samotné zdokonaľovanie vznikajúcich predpisov, ale aj nové regulácie stanovujúce príslušnosť triedy k danému typu objektu alebo konštrukcii. To môže naštartovať aj dôležité zmeny v doteraz používaných izolačných materiáloch, ktoré budú nahradené nehorľavými a úplne odolnými voči vysokým teplotám.

Ponuka TME v súlade so smernicou CPR

Produkty v ponuke TME majú dokumentáciu, v rámci ktorej sa uvádzajú informácie o výsledku skúšok podľa smernice CPR. Sú to základné informácie o vlastnostiach produktov, ich bezpečnom používaní a správaní sa izolácie pri náhlom náraste teploty. Izolácie označené značkou LSZH (Low Smoke Halogen Free) dominujú medzi izolačnými materiálmi. Nešíria plamene, sú samozhášavé, neobsahujú halogény a ich odolnosť je zvýšená a závisí od účelu ich použitia.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať