You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Alternatívne online riešenie sporov

Alternatívne online riešenie sporov

Informácie pre zákazníkov - spotrebiteľov týkajúce sa možnosti a podmienok riešenia sporov prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako „ARS“): V prípade, že zákazník – spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie, alebo v prípade, že zákazník – spotrebiteľ sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má zákazník – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť zamietne, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má zákazník – spotrebiteľ právo podať návrh (ďalej len ako „Návrh“) na začatie ARS, subjektu ARS (ďalej len „subjekt ARS“) v súlade so zákonom č 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. ARS sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20 EUR. Príslušným subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke https://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Zákazník – spotrebiteľ môže podať Návrh subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice.

Zákazník – spotrebiteľ môže tiež podať Návrh prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: www.soi.sk alebo môže použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“), ktorá je dostupná na webovej stránke EÚ: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Subjekt ARS môže od zákazníka – spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať