Klienta panelis
Jūsu grozā
Reģistrēties

BIĻETENA (TME BIĻETENS) PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

BIĻETENA (TME BIĻETENS) PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā stāšanās datums: 2012. gada 30. marts
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 25. maijs

 1. Vispārīgie noteikumi
 2. Pakalpojuma TME biļetens pasūtīšana
 3. Abonentu personas datu apstrāde
 4. Biļetena (TME biļetens) pakalpojuma sniegšanas nosacījumi
 5. Atteikšanās no TME biļetena pakalpojuma
 6. Sūdzību izskatīšanas kārtība
 7. Nobeiguma noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

 1. Biļetena ar nosaukumu “Biuletyn TME” (“TME biļetes”) izdevējs ir Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ar juridisko adresi Lodzā (Łódź), Polijā, adrese: ul. Ustronna 41, 93-350 Lodza (Łódź), reģistrēts Lodzas Łódź-Śródmieście apgabaltiesā, Valsts tiesu reģistra XX Ekonomikas nodaļā ar numuru 0000165815, pamatkapitāls: PLN 3 300 000,00, nodokļu maksātāja numurs (NIP) 729-010-89-84, numurs galvenajā uzņēmējdarbības veidu sarakstā (REGON) 473171710 (turpmāk tekstā “TME”).
 2. TME biļetena pakalpojums balstās uz bezmaksas, periodiska tiešsaistes biļetena, kas satur informāciju par TME un tā meitasuzņēmumu piedāvājumu, notikumiem un visu citu informāciju, kas ir saistīta ar TME un tās meitasuzņēmumu komercdarbību (turpmāk tekstā “TME biļetens”), nosūtīšanu pa e-pastu no TME ar lietotāja piekrišanu uz interneta pakalpojuma lietotāja norādīto e-pasta adresi ne biežāk kā reizi nedēļā saskaņā ar šajos Noteikumos minētajiem nosacījumiem un spēkā esošajiem likumiem.
 3. TME biļetena abonents var būt jebkura fiziska persona, juridiska persona vai organizatoriskā struktūrvienība bez juridiskās personas statusa (turpmāk tekstā “Pakalpojuma lietotājs” vai “abonents”).

2. Pakalpojuma TME biļetens pasūtīšana
Pierakstīšanās uz TME biļetena pakalpojumu ir iespējama:

 1. reģistrācijas veidlapā
 2. TME pakalpojuma mājas lapā
 3. cilnē “Tavs konts”-> “TME biļetens”

Biļetena pakalpojuma pasūtīšana reģistrācijas veidlapā
Lai abonētu Biļetenu, veiciet šādas darbības:

Biļetena pakalpojuma pasūtīšana mājas lapā
Lai abonētu Biļetenu, veiciet šādas darbības:

Biļetena pakalpojuma pasūtīšana cilnē “Tavs konts”
Lai abonētu Biļetenu, veiciet šādas darbības:

TME saistības attiecībā uz TME biļetena pakalpojuma sniegšanu izriet vienīgi no šiem Noteikumiem un spēkā esošajiem likumiem.

3. Abonentu personas datu apstrādew
Pakalpojuma abonenta kā TME biļetena abonenta reģistrēšana ir līdzvērtīga TME biļetena pakalpojuma pasūtīšanai, ar to izsakot savu piekrišanu personas datu (e-pasta adreses) apstrādei no TME kā datu apstrādātāja puses saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, atceļot Direktīvu 95/46/EK (RODO)

 1. TME biļetena abonenta sniegtie personas dati (e-pasta adrese) netiks izpausti trešajām pusēm, izņemot informācijas sistēmas operatoru, ar kā starpniecību tiks veikts pakalpojums TME biļetens, kā arī netiks izmantoti citiem mērķiem, kā vien pakalpojuma TME biļetens sniegšanai.
 2. Piekrišanas atsaukšana par TME veikto Pakalpojuma lietotāja personas datu apstrādi ir pielīdzināma atteikumam no TME biļetena pakalpojuma, kas aprakstīts šajos Noteikumos, izmantošanas. E-pasta adreses dzēšana no adresātu saraksta jāveic tā, kā aprakstīts 5. punktā.
 3. Rūpējoties par augstu sniegto pakalpojumu līmeni, TME ir izstrādājusi slepenības politiku, kurā ietverta informācija arī par TME veiktās personas datu apstrādes nosacījumiem.

4. Biļetena (TME biļetens) pakalpojuma sniegšanas nosacījumi

 1. TME nosūta korespondenci TME biļetena abonentam, kas saistīta ar biļetena pakalpojumu sniegšanu, uz to e-pasta adresi, kuru abonents norādījis kā TME biļetena saņemšanas adresi.
 2. TME biļetena pakalpojuma izmantošana ir atkarīga no tā, vai Pakalpojuma lietotājam ir aktīvs e-pasta konts, atbilstoši konfigurēts un ar internetu savienots dators.
 3. Katrs TME biļetens satur:
  • Informācija par TME kā sūtītāju
  • Saturu
  • Informācija par to, kā atteikties no TME biļetena pakalpojuma

Interneta pakalpojuma lietotājs, kurš izvēlas pierakstīties abonentu sarakstā, kuri saņem TME biļetenu, piekrīt saņemt mārketinga materiālus, kas tiek sūtīti elektroniski saskaņā ar 2002. gada 18. jūlija likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu 8. panta 1. Punktu (Polijas Republikas OV Nr. 144. poz. 1204, 2002.) TME biļetena veidā.
TME biļetena saturs ir aizsargāts ar likumu, Abonentiem nav tiesību izmantot TME biļetena saturu citiem nolūkiem, kā vien iepazīties ar tā saturu.

5. Atteikšanās no TME biļetena pakalpojuma

 1. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no TME biļetena pakalpojuma.
 2. Līguma par TME biļetena pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu notiek šādā veidā:
  a) Abonentam pašam ir jādzēš e-pasta adrese no adresātu saraksta
  Lai to paveiktu, veiciet šādas darbības:
 3. dodieties uz kādu no pakalpojuma tīmekļa vietnēm, kas pieejama šādās adresēs: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 4. no mājas lapas vai pēc pierakstīšanās no cilnes “Tavs konts” dodieties uz sadaļu TME biļetens
 5. laukā “Tavs e-pasts” ievadiet e-pasta adresi, kuru vēlaties dzēst
 6. noklikšķinot uz pogas “saglabāt” un pēc tam uz saites saņemtajā e-pasta ziņojumā, norādītā e-pasta adrese no TME biļetena abonentu bāzes tiek dzēsta

b) Abonenta pieprasījums dzēst e-pasta adresi, kas nosūtīts uz adresi internet@tme.pl. Priekšnoteikums e-pasta adreses dzēšanai no TME biļetena abonentu bāzes ir vēlmes atteikties nosūtīšana no dzēšamā e-pasta adreses.

6. Sūdzību izskatīšanas kārtība

 1. TME biļetena Abonentiem ir tiesības iesniegt sūdzības par jautājumiem, kas saistīti ar TME biļetena pakalpojuma sniegšanu.
 2. Sūdzības jāiesniedz, nosūtot tās elektroniski uz šādu adresi: internet@tme.pl, 7 dienu laikā pēc notikuma, uz ko balstīta sūdzības iesniegšana. Sūdzības, kas iesniegtas pēc šī datuma, TME netiks izskatītas.
 3. Sūdzībā jāietver: sūdzības iesniedzēja e-pasta adrese (atbilde uz sūdzību tiks nosūtīta uz šo adresi), sūdzības saturs ar tās pamatojumu un priekšlikums sūdzībā minētās situācijas risinājumam.
 4. Sūdzība tiek izskatīta 14 dienu laikā no tās saņemšanas dienas. Atbilde uz sūdzību tiek nosūtīta uz e-pasta adresi, no kuras sūdzība tikusi nosūtīta.

7. Nobeiguma noteikumi

 1. Šie noteikumi stājas spēkā no to publicēšanas TME tīmekļa vietnē.
 2. TME var šos noteikumus grozīt jebkurā laikā, īpaši to atjaunināšanas nolūkā TME pieņemto procedūru izmaiņu gadījumā. Katru reizi, kad TME pakalpojuma tīmekļa vietnē tiek publicētas Noteikumu izmaiņas, tās kļūst saistošas.
 3. TME patur tiesības lauzt Noteikumos norādītā pakalpojuma sniegšanas līgumu ar TME biļetena abonentu, paziņojot par to septiņas dienas iepriekš.
 4. Ja TME biļetena abonents pārkāpis Noteikumus vai spēkā esošos likumus, TME ir tiesības nekavējoties pārtraukt TME biļetena pakalpojuma sniegšanu.
 5. Tiesību akti, kas attiecas uz visām no Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām, ir Polijas tiesību akti. Visi strīdus gadījumi tiks risināti kompetentajās civilās tiesvedības tiesās.
 6. Jebkādu papildu jautājumu gadījumā attiecībā uz TME biļetena pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: internet@tme.pl vai pa pastu: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Lodza (Łódź), Polija

Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta, lejupielādējiet jauno versiju