Kliendi paneel
Sinu korvis
Registreeruge

TEENUSE NEWSLETTER (TME Uudiskiri) OSUTAMISE TÖÖKORD

TEENUSE NEWSLETTER (TME Uudiskiri) OSUTAMISE TÖÖKORD

Jõustumise kuupäev: 30. märtsil 2012
Viimane uuendamine: reede, 25. mai 2018

 1. Üldsätted
 2. Teenuse TME Uudiskiri tellimine
 3. Tellijate isikuandmete töötlemine
 4. Teenuse TME Uudiskiri osutamise tingimused
 5. Teenusest TME Uudiskiri loobumine
 6. Kaebuste esitamine
 7. Lõppsätted

1. Üldsätted

 1. Newsletter „TME Uudiskiri” väljaandjaks on Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. asukohaga Łodz, (Poola) aadress: tn Ustronna 41, 93-350 Łódź, registreeritud Łodzi Ringkonnakohtus, Łodzi - Kesklinna Ringkonnakohus, XX Majandusosakonna Äriregistri numbri 0000165815 all, algkapitali suurus:3.300.000,00 zlotti, KMKR nr 729-010-89-84, REGISTRIKOOD 473171710 (edaspidi TME).
 2. Teenuse Newsletter TME uudiskirja objektiks on TME poolt, kasutaja nõusolekul, elektroonilise posti vahendusel, tasuta, tsükliliselt, mitte sagedamini kui kord nädalas, kasutaja poolt internetiteenusele antud e-maili aadressile, TME ja sellest sõltuvate ettevõtete pakkumisi, sündmusi ja muud TME ja sellest sõltuvate ettevõtete kaubandustegevusega seotud informatsiooni käsitlevat teavet sisaldava interneti uudiskirja saatmine, (edaspidi TME Uudiskiri) antud Töökorras määratletud ja seaduseeskirjadega sätestatud tingimustel.
 3. TME Uudiskirja tellijaks võib olla iga füüsiline isik, juriidiline isik või mittejuriidiline organisatsiooniline üksus (Edaspidi teenuse Kasutaja või tellija).

2. Teenuse TME Uudiskiri tellimine
Teenusele TME Uudiskiri kirja panemine on võimalik tasandilt:

 1. registreerimise vorm
 2. TME teenuse pealehekülg
 3. Järjehoidja „Sinu konto”-> „TME Uudiskiri”

Teenuse Uudiskiri tellimine registreerimise vormi tasandilt
Uudiskirjale kirja panemiseks tuleb:

Teenuse Uudiskiri tellimine pealehekülje tasandilt
Uudiskirjale kirja panemiseks tuleb:

Teenuse Uudiskiri tellimine järjehoidja „Sinu konto” tasandilt
Uudiskirjale kirja panemiseks tuleb:

TME Uudiskirja käsitlevad TME kohustused tulenevad eranditult käesolevast Töökorrast ja rangelt järgitavatest, kehtivatest seaduseeskirjadest.

3. Registreerinute isikuandmete töötlemine
Teenuse Kasutaja registreerimine TME Uudiskirja saajana on võrdne teenuse TME Uudiskiri tellimisega, sealhulgas nõustumisega isikuandmete (e-maili aadressi) töötlemisega TME, kui andmete administraatori poolt, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) määrusega 2016/679, 27. aprillist 2016. a, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete käitlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ (edaspidi GDPR) kehtetuks tunnistamise kohta

 1. TME Uudiskirja tellija poolt antud isikuandmeid (e-maili aadress) ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud infosüsteemi operaator, kelle vahendusel teenust TME Uudiskiri realiseerima hakatakse, ega kasutata mingitel muudel eesmärkidel, mis ei ole seotud teenuse TME Uudiskiri osutamisega.
 2. Nõusoleku tagasivõtmine, teenuse Kasutaja isikuandmete töötlemise suhtes TME poolt, võrdub loobumisega, selles Töökorras määratletud teenuse, TME Uudiskiri, kasutamisest. E-maili aadressi eemaldamist adressaatide loendist tuleb teostada nii nagu on kirjeldatud punktis 5.
 3. Hoolitsedes rakendatavate teenuste kõrge standardi eest on TME välja töötanud Privaatsuse Kaitse Poliitika, milles leidub mh ka teave TME poolt isikuandmete töötlemise tingimustest.

4. Teenuse TME Uudiskiri osutamise tingimused

 1. TME suunab teenusega newsletter seotud kirjad TME Uudiskirja tellijale, tema poolt märgitud e-maili aadressile, millele ta soovib TME Uudiskirja saada.
 2. TME Uudiskirja teenuse kasutamine sõltub sellest, kas Kasutajal on õigesti konfigureeritud elektroonilise posti konto, samuti Internetiga ühenduses olevast arvutist.
 3. Iga TME Uudiskiri sisaldab:
  • Teavet TME-st kaubasaatjana
  • Sisu
  • Teavet sellest, kuidas TME Uudiskirja teenusest loobuda

Internetiteenuse kasutaja, kes otsustab lisada ennast TME Uudiskirja saavate tellijate loendisse, nõustub elektroonilisel teel edastatavate turundusmaterjalide saamisega (vastavuses 1 Määruse 8. artikliga kuupäevast 18. juuli 2002. a, Teenuste osutamisest elektroonilisel teel R.T. nr 144 pos.1204 2002 aastast) TME Uudiskirja vormis.
TME Uudiskirja sisu on kaitstud seadusega. Tellijatel puudub õigus kasutada TME Uudiskirja sisu muul viisil kui ainult selle sisuga tutvumiseks.

5. Teenusest TME Uudiskiri loobumine

 1. Kliendil on vabaltvalitud hetkel õigus teenusest, TME Uudiskiri, loobuda.
 2. Teenuse TME Uudiskiri osutamise lepingu katkestamine toimub läbi:

a) läbi Tellija enda poolse, elektroonilise posti aadressi adressaatide loendist eemaldamise
Selleks tuleb:

 1. siseneda ühele veebiteenuse lehekülgedest aadressidel: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 2. liikuda pealehküljelt või peale järjehoidjalt „Sinu konto” sisselogimist, sektsiooni TME Uudiskiri
 3. välja „Sinu e-mail” tuleb anda kõrvaldatav e-maili aadress
 4. nupule „salvesta” ja seejärel saadetud meilis olevale lingile toksamine kustutab nimetatud e-maili aadressi TME Uudiskirja tellijate loendist

b) tellija poolt elektroonilise posti aadressi kõrvaldamise taotlus aadressile internet@tme.pl. E-maili aadressi TME Uudiskirja tellijate loendist kustutamise tingimuseks on kõrvaldatavast postiaadressist loobumise sooviavalduse saatmine.

6. Kaebuste esitamine

 1. TME Uudiskirja Tellijatele kuulub õigus esitada kaebusi TME Uudiskirja teenuse osutamise asjus.
 2. Kaebused tuleb esitada elektroonilise posti vahendusel aadressile: internet@tme.pl 7 päeva jooksul, alates kaebuseks põhjuse andnud juhtumi esinemisest. Selle tähtaja möödudes esitatud kaebusi TME poolt läbi ei vaadata.
 3. Kaebus peab sisaldama: kaebuse esitaja e-maili aadressi (sellele aadressile saadetakse kaebusele vastus), kaebuse sisu koos põhjenduse ja kaebusega hõlmatud olukorra lahendamist käsitleva ettepanekuga.
 4. Kaebust menetletakse 14 päeva jooksul, selle saamise päevast alates. Vastus kaebusele suunatakse maili aadressile, mille vahendusel kaebus esitati.

7. Lõppsätted

 1. Käesolev töökord jõustub selle avaldamise hetkest TME internetileheküljel.
 2. TME võib käesolevasse Töökorda vabalt valitud hetkel muudatusi sisse viia, eriti aga selle aktualiseerimiseks TME poolt vastuvõetud protseduurimuudatuste korral. Töökorra muudatused jõustuvad iga kord nende avaldamise hetkega TME internetiteenuse leheküljel.
 3. TME jätab endale õiguse TME Uudiskirja tellija leping, Töökorras määratletud teenuste osutamise kohta, üles öelda, säilitades seitsmepäevase ülesütlemise ettehoiatamise aja.
 4. Töökorra sätete või kehtivate seaduseeskirjade rikkumise korral, TME Uudiskirja tellija poolt, on TME-l õigus TME Uudiskirja teenuse osutamine koheselt katkestada.
 5. Ülemuslikuks seaduseks kõikide Töökorrast tulenevate juriidiliste küsimuste suhtes on poola seadus. Kõik vaidlused lahendatakse asjakohase valdkonna pädevusse kuuluva kohtu poolt.
 6. Ükskõik milliste, teenuse TME Uudiskiri osutamisse puutuvate küsimuste korral, palume võtta ühendust e-maili aadressil: internet@tme.pl Või kirja teel: Transfer Multisort Elektronik sp. Z o.o. tn Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska

Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon