Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Διαχείριση ποιότητασ

Η υψηλή ποιότητα αποτελεί μέγεθος το οποίο για εμάς είναι σημαντικό, όχι μόνο αναφορικά με τα προσφερόμενα προϊόντα, αλλά επίσης από το επίπεδοι των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δίνουμε μεγάλο βάρος στην αποτελεσματικότητα της εργασίας μας, την ταζύτητα πραγματοποίησης των παραδόσεων καθώς και τον τρόπο αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων μας.

Επιβεβαίωση αυτού είναι τα αποκτηθέντα πιστοποιητικά:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Τα υψηλά μας πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, επιβεβαιώνονται μέσω του πιστοποιητικού PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Το σύστημα PN-EN ISO 14001:2015 ενσωματώνεται σε εταιρείες των οποίων η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό τμήμα της δραστηριότητάς τους. Η ΤΜΕ ελαχιστοποιεί στο ελάχιστο την αρνητική επιρροή στο φυσικό περιβάλλον, δρά κατά της ρύπανσης και εισάγει προοικολογικές λύσεις.

Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Ο κυριότερος στόχος των δραστηριοτήτων της Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. είναι η επίτευξη ηγετικής θέσης στην αγορά της Κεντρικής Ευρώπης, Ανατολικής και Βόρειας, στα πλαίσια της διανομής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ηλεκτρομηχανικών, εξοπλισμού συνεργείων, καθώς και η συνεχής ενίσχυσή της. Η εταιρεία TME στοχεύει στην κατάκτηση της θέσης „Εταιρείες Πρώτης Επιλογής”, προσφέροντας όλο και πλουσιότερο εξοπλισμό προϊόντων και υπηρεσιών, με ποιότητα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παρόντων αλλά και μελλοντικών πελατών.

Διεξάγουμε πολιτική ισσοροπημένης ανάπτυξης, που σχηματίζει συνειδητές και κατάλληλα σχηματισμένες σχέσεις μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της φροντίδας του περιβάλλοντος καθώς και της ανθρώπινης ανάπτυξης.

Η πραγματοποίηση του ανωτέρω στόχου υποστηρίζει την ανάπτυξη, την διατήρηση και την διαρκή βελτιστοποίηση του Ενσωματωμένου Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας και Διαχείρησης Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το PN-EN ISO 9001:2015-10 καθώς και το PN-EN ISO 14001:2015-09, που βασίζονται στην διαχείρηση διαδικασιών, οι οποίες επιτρέπουν την βελτιστοποίηση της οργάνωσης εργασίας, αποδίδοντας ικανοποίηση σε πελάτες και προσωπικό. Το εύρος πιστοποίησης περιλαμβάνει την διανομή εξαρτημάτων και ηλεκτρονικών υπομονάδων, ηλεκτρομηχανικών και μηχανικών, εξοπλισμού ελέγχου – μετρήσεων και βιομηχανικών αυτοματισμών, εργαλείων και εξοπλισμου για χημικά παρασκευάσματα. Το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου έχει πλήρη συνείδηση της ευθύνης ως προς την αποτελεσματικότητα της λειτουργικότητας του Ενσωματωμένου Συστήματος Διαχείρησης, ενώ η ειδικευμένη και αφοσιωμένη ομάδα υπαλλήλων, αποτελούν εγγύηση της πραγματοποίησης των διαδικασιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Η πολιτική μας πραγματοποιείται μέσω:

 • της ενσωμάτωσης πολύπλοκης προσέγγισης στην δόμηση θετικού Customer Experience σε όλες τις διαδικασίες, καθώς και σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής μας δομής,
 • διαρκούς ανάλυσης ρίσκου, κινδύνων και πιθανοτήτων που μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη της Οργάνωσης, καθώς και η θεώρησή τους κατά τον σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση διαδικασιών ανάπτυξης,
 • η επίτευξη με πελάτες, καθώς επίσης και με προμηθευτές, σταθερών και συνεργατικών εμπορικών επαφών, που επιτρέπουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών μας,
 • αύξηση των άμεσων επαφών με πελάτες μέσω συνεδρίων, εκθέσεων, και εμπορικών επισκέψεων, με σκοπό την γνωριμία των αναγκών εκ των παρόντων και μελλοντικών πελατών, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της αγοράς,
 • εξειδίκευση και προσαρμογή της προσφοράς εξοπλισμού της ΤΜΕ στις ανάγκες των παρόντων και μελλοντικών αγορών,
 • Βελτιστοποίηση της οργάνωσης της Εταιρείας, υπό το πρίσμα της έγκαιρης πραγματοποίησης παραγγελιών,
 • Διατήρησης της πραγματοποιήσεων από την αποθήκη της ΤΜΕ στο επιθυμητό επίπεδο,
 • Υψηλής ποιότητας διαδικασιών που χρησιμεύουν στην επίτευξη του στρατηγικού μας στόχου που είναι το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, καθώς και η επέκταση σε εθνικές και διεθνείς αγορές,
 • Κατάλληλης και αποτελεσματικής διαχείρησης πρώτων υλών και ενέργειας, ελαχιστοποίηση απορρυμάτων και εκπομπών στο περιβάλλον, καθώς και η αποτροπή ρύπανσης,
 • Τήρησης των νομικών και άλλων απαιτήσεων, που αφορούν θέματα περιβάλλοντος, και που έχουν εφαρμογή στις διεξαγώμενες δραστηριότητές μας, σε διασύνδεση με την βελτιστοποίηση του συστήματος με σκοπό την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνεπειών της επιχείρησης,
 • Ενσωμάτωσης διαχείρησης και επιτήρησης σε χημικές ουσίες καθώς και επικύνδυνα προϊόντα,
 • Παροχής κινήτρων προς το προσωπικό της ΤΜΕ για την διαρκή αύξηση των ικανοτήτων τους, προκειμένουν οι δράσεις τους αναφορικά με την ποιότητα και το περιβάλλον να είναι συνειδητές, υπεύθυνες και επαγγελματικές, ενώ οι πληροφορίες για το θέμα προστασίας του περιβάλλοντος, να τους παροτρύνουν στην προοικολογική συμπεριφορά.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση