Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ (Φυλλάδιο TME)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ (Φυλλάδιο TME)

Ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ: 30 Μαρτίου 2012
Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαΐου 2018

 1. Γενικοί όροι
 2. Παραγγελία υπηρεσίας φυλλαδίου TME
 3. Διατήρηση ατομικών δεδομένων συνδρομητών
 4. Όροι παροχής υπηρεσιών του φυλλαδίου TME
 5. Παραίτηση από την υπηρεσία φυλλαδίου της TME
 6. Διαδικασία προσφυγής ένστασης
 7. Τελικοί όροι

1. Γενικοί όροι

 1. Εκδότης του ενημερωτικού φυλλαδίου με ονομασία „Φυλλάδιο TME” είναι η Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. με έδρα την πόλη Łódź, (Πολωνία) διεύθυνση: οδ. Ustronna 41, 93-350 Łódź, εγγεγραμμένη στο Περιφερειακό Δικαστήριο της πόλης Łódź - κέντρο, XX Οικονομικό τμήμα KRS με αριθμό 0000165815, ύψος εταιρικού κεφαλαίου:3.300.000,00 ζλότυ, ΑΦΜ 729-010-89-84, REGON 473171710 (παρακάτω αναφερόμενη ως TME).
 2. Αντικείμενο της υπηρεσίας του ενημερωτικού φυλλαδίου της TME είναι η αποστολή από την ΤΜΕ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφία κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη, χωρίς χρέωση, τακτικά και όχι συχνότερα από μια φορά εβδομαδιαίως, στην δοθείσα από τον χρήστη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ενημερωτικού φυλλαδίου που περιέχει πληροφορίες για την προσφορά της ΤΜΕ και των εξαρτώμενων από αυτήν θυγατρικών της, γεγονότων και άλλων πληροφοριών οι οποίες έχουν σχέση με την εμπορική δραστηριότητα της ΤΜΕ και των εξαρτώμενων από αυτήν θυγατρικών της, (παρακάτω ως Φυλλάδιο TME) με όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.
 3. Συνδρομητής του Φυλλαδίου της ΤΜΕ, μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα ή οποία δεν έχει νομική υπόσταση (στο εξής χρήστης υπηρεσίας ή συνδρομητής).

2. Παραγγελία υπηρεσίας του Φυλλαδίου TME
Η εγγραφή στην υπηρεσία του Φυλλαδίου TME είναι δυνατή από το επίπεδο:

 1. του εντύπου εγγραφής
 2. της κύριας σελίδας της υπηρεσίας TME
 3. του πεδίου „Ο λογαριασμός σας”-> „Φυλλάδιο TME”

Παραγγελία υπηρεσίας Φυλλαδίου από το επίπεδο εντύπου εγγραφής
Προκειμένου να εγγραφείτε στο φυλλάδιο θα πρέπει:

 • Να εισέλθετε σε μία από τις ηλεκτρονικές σελίδες της υπηρεσίας μας που διατίθενται στις διευθύνσεις: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 • Να πατήσετε στο εικονίδιο „Εγγραφή” που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα
 • Να συμπληρώσετε το αντίστοιχο έντυπο εγγραφής, παρέχοντας συγκατάθεση αποστολής του ενημερωτικού φυλλαδίου
 • Αποστολή του εντύπου εγγραφής και λήψη επιβεβαίωσης ενεργοποίησης του λογαριασμού, σημαίνει την σύναψη συμφωνίας με την ΤΜΕ παροχής υπηρεσιών του Φυλλαδίου της ΤΜΕ

Παραγγελία υπηρεσίας του Φυλλαδίου από το επίπεδο της κύριας σελίδας
Προκειμένου να εγγραφείτε στο Φυλλάδιο θα πρέπει:

 • Να εισέλθετε σε μία από τις ηλεκτρονικές σελίδες της υπηρεσίας μας που διατίθενται στις διευθύνσεις: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 • Στην κύρια σελίδα στο πεδίο „Φυλλάδιο TME” να πατήσετε το εικονίδιο „Εγγραφή”
 • Με την μετάβαση στις λεπτομέρειες, στο πεδίο „Διεύθυνση e-mail” θα πρέπει να γράψετε την διεύθυνση e-mail στην οποία θα αποστέλλονται οι πληροφορίες, καθώς και να δηλώσετε συγκατάθεση κάτω από αυτό το πεδίο
 • Να πατήσετε στον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί στην διεύθυνσή σας επιβεβαιώνοντας την θέληση λήψης συνδρομής, κάτι που θα σημάνει την σύναψη με την ΤΜΕ συμφωνίας παροχής υπηρεσίας Φυλλαδίου της TME

Παραγγελία υπηρεσίας του Φυλλαδίου από το επίπεδο του πεδίου „Ο λογαριασμός σας”
Προκειμένου να εγγραφείτε στο Φυλλάδιο θα πρέπει:

 • Να εισέλθετε σε μία από τις ηλεκτρονικές σελίδες της υπηρεσίας μας που διατίθενται στις διευθύνσεις: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 • Μετά την είσοδό σας, να μεταβείτε στο επίπεδο „Ο λογαριασμός σας”->”Φυλλάδιο TME”
 • Στο πεδίο „Διεύθυνση e-mail” να εισάγετε την διεύθυνση e-mail στην οποία θα αποστέλλονται οι πληροφορίες, καθώς και να δηλώσετε συγκατάθεση κάτω από αυτό το πεδίο
 • Να πατήσετε στον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί στην διεύθυνσή σας επιβεβαιώνοντας την θέληση λήψης συνδρομής, κάτι που θα σημάνει την σύναψη με την ΤΜΕ συμφωνίας παροχής υπηρεσίας Φυλλαδίου της TME

Ο χρήστης της υπηρεσίας θα πρέπει να εισάγει στην κύρια σελίδα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που διατίθεται στις διευθύνσεις: στο πεδίο του Φυλλαδίου ΤΜΕ την διεύθυνση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην οποία θα αποστέλλεται η παροχή του Φυλλαδίου ΤΜΕ, να σημειώσει το πεδίο „Προσθήκη” Πατώντας στο εικονίδιο „OK.” Η υποχρέωση της TME που αφορά την παροχή υπηρεσίας του Φυλλαδίου TME απορρέει αποκλειστικά από τον παρόντα κανονισμό καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Διατήρηση ατομικών δεδομένων συνδρομητών
Η εγγραφή του χρήστη της υπηρεσίας ως συνδρομητή του Φυλλαδίου της ΤΜΕ, αποτελεί ταυτόχρονα παραγγελία υπηρεσίας του Φυλλαδίου ΤΜΕ, συμπεριλαμβανομένης σε αυτό και της συγκατάθεσής του για την διατήρηση των ατομικών του στοιχείων (διεύθυνσης e-mail) από την TME ως διαχειριστή δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου (UE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 αναφορικά με την προστασία φυσικών προσώπων αναφορικά με την διατήρηση ατομικών δεδομένων και αναφορικά με την ομαλή μεταφορά τέτοιων δεδομένων καθώς και την άρση της οδηγίας 95/46/WE (RODO)

 1. Τα δεδομένα που δίδονται από τον συνδρομητή του Φυλλαδίου της ΤΜΕ, (διεύθυνση e-mail) δεν αποκαλύπτονται σε πρόσωπα τρίτα με εξαίρεση τον διαχειριστή του συστήματος πληροφορικής, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η υπηρεσία του Φυλλαδίου ΤΜΕ, ούτε θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της παροχής υπηρεσιών του Φυλλαδίου ΤΜΕ.
 2. Η παραίτηση αποδοχής διατήρησης από την ΤΜΕ ατομικών δεδομένων του Χρήστη της υπηρεσίας, αποτελεί ταυτόχρονα παραίτηση χρήσης της υπηρεσίας Φυλλαδίου ΤΜΕ που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Η αφαίρεση της διεύθυνσης e-mail από την λίστα διευθύνσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στο σημείο 5.
 3. Φροντίζοντας το υψηλό επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της η ΤΜΕ επεξεργάστηκε την Πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας, τις οποίας λεπτομέρειες μετ. αλλ. τους όρους διατήρησης των ατομικών δεδομένων από την ΤΜΕ.

4. Όροι παροχής υπηρεσιών του Φυλλαδίου TME

 1. Η TME αποστέλλει την αλληλογραφία στον συνδρομητή του Φυλλαδίου της ΤΜΕ που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών του φυλλαδίου, στην διεύθυνση e-mail που δίδεται από αυτόν, και όπου στην οποία πρόκειται να αποστέλλεται το φυλλάδιο της ΤΜΕ.
 2. Η χρήση του Φυλλαδίου της ΤΜΕ εξαρτάται από την κατοχή από τον Χρήστη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, διαμορφωμένο, καθώς και υπολογιστή συνδεδεμένο με το διαδίκτυο.
 3. Κάθε Φυλλάδιο TME περιέχει:
  • Πληροφορίες από την TME ώς εκδότη
  • Περιεχόμενο
  • Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παραίτησης από την υπηρεσία του Φυλλαδίου της ΤΜΕ.

.Ο χρήστης της διαδικτυακής Υπηρεσίας, ο οποίος αποφασίζει να εγγραφεί στην λίστα συνδρομητών που λαμβάνουν το Φυλλάδιο ΤΜΕ δηλώνει συγκατάθεση στην λήψη υλικού μάρκετινγκ, αποστελλόμενου μέσω ηλεκτρονικής οδού, σύμφωνα με το άρθρο 8 νομ. 1 του νόμου εκ της 18 Ιουλίου 2002 περί παροχής υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής οδού Τμ.Νομ. αρ 144 θέσ. 1204 του έτους 2002) με την μορφή Φυλλαδίου της TME.
Το περιεχόμενο του Φυλλαδίου της ΤΜΕ, τελεί υπό νομική προστασία, οι Συνδρομητές είναι εξουσιοδοτημένοι για την χρήση του περιεχομένου του Φυλλαδίου της ΤΜΕ, για κανέναν άλλο σκοπό παρά την γνωριμία με το περιεχόμενό του

5. Παραίτηση από την υπηρεσία φυλλαδίου της TME

 1. Ο πελάτης ανά πάσα στιγμή έχει δικαίωμα παραίτησης από την υπηρεσία Φυλλαδίου της ΤΜΕ.
 2. Η λύση της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών του Φυλλαδίου της ΤΜΕ πραγματοποιείται μέσω:

α) της αφαίρεσης προσωπικά από τον Συνδρομητή, της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την λίστα αλληλογραφίας
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει:

 1. Να εισέλθετε σε μία από τις ηλεκτρονικές σελίδες της υπηρεσίας μας που διατίθενται στις διευθύνσεις : www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 2. Να μεταβείτε στην κύρια σελίδα, ή μετά την είσοδό σας, στο πεδίο „Ο λογαριασμός σας” στο τμήμα Φυλλάδιο TME
 3. Στο πεδίο „ Το e-mail σας” θα πρέπει να συμπληρώσετε την διεύθυνση e-mail, η οποία πρόκειται να διαγραφεί
 4. Πατήστε στο εικονίδιο „εγγραφή”, και κατόπιν στον σύνδεσμο της επιστολής που θα σας αποσταλεί, θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση της διεύθυνσης e-mail από την βάση των συνδρομητών του Φυλλαδίου της ΤΜΕ

β) δήλωσης του Συνδρομητή αίτησης αφαίρεσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση internet@tme.pl. Προϋπόθεση αφαίρεσης της διεύθυνσης e-mail από την βάση των συνδρομητών του Φυλλαδίου της ΤΜΕ είναι η αποστολή θέλησης παραίτησης από την διεύθυνση αλληλογραφίας η οποία πρόκειται να διαγραφεί.

6. Διαδικασία προσφυγής ένστασης

 1. Ο Συνδρομητής Φυλλαδίου TME έχει δικαίωμα κατάθεσης ένστασης για θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών Φυλλαδίου της ΤΜΕ.
 2. Η Ένσταση θα πρέπει να κατατίθεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση: internet@tme.pl, σε περίοδο 7 ημερών από την ημέρα που προέκυψε το γεγονός το οποίο για το οποίο κατατίθεται η ένσταση. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά το διάστημα αυτό δεν θα λαμβάνονται υπόψην από την ΤΜΕ.
 3. Η Ένσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει: διεύθυνση e-mail του αιτούντος, (στην διεύθυνση αυτή θα αποσταλλεί η απάντηση της ένστασης), περιεχόμενο με αιτιολόγηση, καθώς και πρόταση λύσης του γεγονότος που καλύπτεται από την ένσταση.
 4. Η Εγγύηση αξιολογείται εντός διαστήματος 14 ημερών από την στιγμή της λήψης της. Η απάντηση στην ένσταση αποστέλλεται στην διεύθυνση e-mail μέσω της οποίας έγινε η κατάθεση της ένστασης.

7. Τελικοί όροι

 1. Ο παρακάτω κανονισμός τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την δημοσίευσή του στην ιστοσελίδα της TME.
 2. Η TME μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγές του παρόντος Κανονισμού ανα πάσα στιγμή, ειδικότερα με σκοπό την ενημέρωσή του σε περίπτωση αλλαγών στις διαδικασίες που είναι αποδεκτές από την ΤΜΕ. Κάθε φορά, με την δημοσίευσή των αλλαγών στην ιστοσελίδα της ΤΜΕ, τίθενται αυτομάτως σε ισχύ.
 3. Η TME διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμφωνία με τον Συνδρομητή, Φυλλαδίου ΤΜΕ με την τήρηση επταήμερου διαστήματος ανακοίνωσης.
 4. Σε περίπτωση υπέρβασης από τον Συνδρομητή Φυλλαδίου ΤΜΕ, των όρων του παρόντος κανονισμού ή των κανόνων της ισχύουσας νομοθεσίας, η ΤΜΕ είναι εξουσιοδοτημένη να παύσει άμεσα την παροχή υπηρεσιών Φυλλαδίου ΤΜΕ σε αυτόν.
 5. Για όλες τις αντιδικίες που ενδέχεται να προκύψουν από τον κανονισμό, Δίκαιο επίλυσης, είναι το Πολωνικό Δίκαιο. όλες οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια.
 6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ερώτησης που αφορά την παροχή υπηρεσιών Φυλλαδίου της ΤΜΕ, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση e-mail: internet@tme.pl ή μέσω ταχυδρομείου: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. οδ. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Πολωνία

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση