Vaatad klientide lehekülge kust: Estonia. Sinule soovitatav teenuse versioon on USA / US

Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon

Kliendi paneel
Sinu korvis

Teavitus RODO/GDPR

Lugupeetud kliendid,

25. mail 2018. a muutuvad kehtivad eeskirjad isikuandmete kaitse valdkonnas. Hakkab kehtima 27. aprillil 2016. a vastu võetud Isikuandmete kaitse üldmäärus (edaspidi „GDPR”). Seetõttu suuname meie Klientidele nagu ka Potentsiaalsetele Klientidele järgneva teabe sellest, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme.

Isikuandmete töötleja

Teie isikuandmete töötlejaks, seega Teie isikuandmete töötlemise eesmärkide ja viiside üle otsustavaks ettevõtteks on Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z asukohaga Łodzi linnas, aadressil: tn Ustronna 41, 93-350 Łódź (edaspidi: TME). Andmete esitamine on vabatahtlik, kuid lepingu sõlmimiseks ja teenuse realiseerimiseks vältimatu.

Isikuandmete töötlemise kohta teabe hankimine

Isikuandmete kaitsega seotud küsimustes võite Te ühendust võtta Andmekaitseametnikuga e-maili aadressil dpo@tme.eu või kirja teel meie peakorteri aadressile.

Andmete hankimine ja nende töötlemise eesmärk

Töötleme Teie isikuandmeid, sest see on vältimatu Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, so teenuse realiseerimiseks (mis on kooskõlas GDPR artikliga 6 lõige 1 täht b), sealhulgas:

 • Kasutaja registreerimiseks tellimuste süsteemis ja Kasutaja teenindamise tagamiseks, sealhulgas tootepakkumiste esitlemiseks ning tellimuste realiseerimiseks (mis on kooskõlas GDPR artikliga 6 lõige 1 täht b);
 • kaebuste ja reklamatsioonide läbivaatamiseks (mis on kooskõlas GDPR artikliga 6 lõige 1 täht c);
 • sõlmitud kindlustuslepinguga seotud küsimuste menetlemiseks (mis on kooskõlas GDPR artikliga 6 lõige 1 täht f) kus õiguslikult põhjendatud eesmärgiks on küsimuste menetlemise õigus;
 • arhiveerimise eesmärgil (mis on kooskõlas GDPR artikliga 6 lõige 1 täht c);
 • statistilistel eesmärkidel (mis on kooskõlas GDPR artikliga 6 lõige 1 täht f) kus töötleja õiguslikult põhjendatud eesmärgiks on meie poolt läbi viidava tegevuse statistika kohta teabe omamine, mis võimaldab meil meie tegevusi paremaks muuta.

Lisaks sellele nõuavad seaduseeskirjad meilt Teie isikuandmete töötlemist maksustamise ja raamatupidamise eesmärkidel.

Peale selle võime me Teie andmeid töödelda turundusalastel eesmärkidel, so meie toodete ja teenuste reklaamimiseks. Kui me teeme seda ilma elektrooniliste sidevahendite kasutamiseta, on õiguslikuks aluseks GDPR art 6 lõige 1 täht f, kus töötleja õiguslikult põhjendatud eesmärgiks on turundusalane tegevus. Kui me aga kasutame selleks elektroonilisi sidevahendeid, so e-mail, telefon, siis seoses muude kehtivate seaduseeskirjadega, töötleme andmeid ainult Teie nõusoleku alusel (mis on kooskõlas GDPR artikliga 6 lõige 1 täht a).

Andmete saajad

Teie isikuandmeid võidakse edastada enda nimel Teie andmeid töötlevatele muudele üksustele, sealhulgas ms:

 • posti või kullerteenuseid teostavatele üksustele;
 • pankadele ja maksevahendajatele (Kliendi poolt valitud makseviisist sõltuvalt) - alusetult tasutud maksete tagastamiseks;
 • maksevahendajatele (Kliendi poolt sellise makseviisi valimisel) – maksete realiseerimiseks;
 • riigiasutustele või muudele seaduseeskirjade alusel volitatud üksustele, meil lasuvate kohustuste täitmiseks (Maksuamet, õiguskaitseorganid, jms);
 • meie teleinfosüsteemi teenindavatele üksustele (hostingufirmadele, IT teenuste tarnijatele);
 • õigusabi, raamatupidamise, maksustamise või nõustamise valdkonnas meile teenuseid osutavatele üksustele.

Teie andmete säilitamise aeg

Teie isikuandmeid säilitatakse lepingu (teenuse realiseerimise) kehtivuseni, aga ka peale selle lõppemist:

 • Lepingus sisalduvad andmed - kuni lepingust tulenevate küsimuste aegumiseni (maksimaalselt 10 aastat lepingu lõppemise päevast arvates);
 • Seaduseeskirjadest tulenevalt, eelkõige raamatupidamise dokumentide säilitamise kohustusest, arvete väljastamiseks jms;
 • Garantiisid ja reklamatsioone puudutavaid dokumente säilitatakse peale garantii või reklamatsiooni arvelduse tähtaja lõppemisest 1 aasta jooksul;
 • Andmed turundusalasteks eesmärkideks:
  • nõusoleku alusel andmete töötlemise korral – kuni nõusolekust taganemiseni;
  • TME õiguslikult põhjendatud eesmärgi alusel töödeldavate andmete korral – kuni vaide sisseandmiseni;
 • Kontaktvormi kasutusel edastatavad andmed - võimalike küsimuste aegumise aja jooksul (maksimaalselt 3 aastat).

Õigused töödeldavate andmete valdkonnas

Teil on õigus juurdepääsule oma andmetele ja nende muutmisele, kõrvaldamisele, töötlemise piiramisele, õigus andmete ülekandmisele, õigus vaide sisseandmisele, nagu ka enne tagasiastumist nõusoleku põhjal teostatud töötlemise õigusele vastavusele mõju avaldamata nõusolekust vabaltvalitud hetkel taganemisele (kui andmete töötlemine toimub nõusoleku alusel).

Peale selle, olukorras, kui Te otsustate, et meie poolt teostatav töötlemine rikub GDPR eeskirju, on Teil õigus sisse anda kaebus andmekaitse valdkonnas järelvalvet teostavale ametile.

Andmete automatiseeritud töötlemine (profileerimine)

Teie andmeid töödeldakse automatiseeritult (sealhulgas profileerimise vormis), see aga ei too Teie suhtes kaasa mingeid õiguslikke tagajärgi ega mõjuta mingil muul sarnasel viisil Teie olukorda.

Andmete profileerimine TME poolt põhineb Teie andmete töötlemisel (ka automatiseeritult), nende kasutamise läbi teatud teabe hindamiseks, eelkõige isiklike eelistuste ja huvide analüüsimiseks ning prognoosimiseks.

Sul on küsimusi?

Sinu isikuandmete kaitset puudutavate küsimuste või kahtluste korral võta ühendust meie spetsialistiga:
Andmekaitse inspektor
e-mail: dpo@tme.eu