Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon

Kliendi paneel
Sinu korvis

Privaatsuspoliitika

On soovitatav, et enne ükskõik milliste isikuandmete esitamist ja/või suvalise, veebiteenuses saadaoleva, elektroonilise vormi täitmist, tutvuksid aadressidel (www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de) saadaoleva teenuse külastajad ja Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. või selle sõsarettevõtete Kliendid käesoleva Privaatsuskaitse Poliitikaga. Alltoodud poliitika osutab, millist isikut identifitseerida võimaldavat teavet võidakse koguda ja kasutada. Käesolevas poliitikas on arvestatud ka muid olulisi, isikute privaatsust puudutavaid küsimusi.
 
 

Privaatsuskaitse Poliitika

Sisukord:

1. Üldsätted
2. Andmete kogumine
3. Andmete kasutamine
4. Töödeldavate isikuandmetega seotud õigused
5. Andmete säilitamise aeg
6. Andmekaitse inspektor
7. Teabe turvalisus
8. Küpsiste kasutusel andmete kogumine
9. Profileerimine
10. Tasuta uudiskirjade saamiseks registreerimine (TME bülletään)
11. Lingid teistele veebilehekülgedele
12. Lõppsätted

 

1. Üldsätted

Käesoleva Poliitika eesmärgiks on:

 • tagada, et mõistaksid, milliseid isikuandmeid me Sinult kogume ja millistel alustel ning millistel eesmärkidel me neid kogume ja töötleme ning kellele avaldame;

 • selgitada, kuidas me selleks, et TME teenuse kasutamine Sulle rõõmu pakuks, Sinu antud isikuandmeid kasutame; ja

 • tutvustada Sinu õigusi ja eelistusi meie poolt kogutud isikuandmete suhtes ning Sinu privaatsuste kaitseks rakendatavaid meetmeid.

1) Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. registreeritud asukohaga Łodz, aadressil: tn Ustronna 41, 93-350 Łódź, registreeritud Łodzi Ringkonnakohtus, Łodzi - Kesklinna Ringkonnakohus, XX Majandusosakonna Äriregistri numbri 0000165815 all, algkapitali suurus: 3.300.000,00 złotti, KMKR number 729-010-89-84, registrikood 473171710 (edaspidi Ettevõte) ja selle sõsarettevõtted järgivad füüsiliste isikute privaatsuse nõudeid ja kaitsevad nende isikuandmeid nõuetekohaselt.

Käesolevat Privaatsuskaitse Poliitikat kohaldatakse kogu Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. või selle sõsarettevõtete poolt kogutavale teabele, eelkõige puudutab see Ettevõtte ja selle sõsarettevõtete poolt aadressidel: www.tme.eu/pl, /gb, /de, /ro, /hu, /cz, /sk, /es, /it, /sk saadaoleva veebiteenuse, edaspidi eraldi kutsuna „TME veebiteenus”, läbi pakutavaid teenuseid.

2) Juhul kui määratletud TME veebiteenuse suhtes kehtivad privaatsuse kaitset ja isikuandmete töötlemist puudutavad õiguslikud erinõuded, reguleeritakse need eraldiasetsevas privaatsuspoliitikas ja avaldatakse sellesse puutuva TME veebiteenuse leheküljel (edaspidi „TME Kohalik Privaatsuspoliitika”). Alas, kus TME Kohaliku Privaatsuspoliitika sätted ei ole käesoleva Privaatsuskaitse Poliitikaga kooskõlas, asendavad, modifitseerivad või välistavad need käesoleva Privaatsuskaitse Poliitika sätted vastavalt, aga ainult selle TME veebiteenuse suhtes, mille leheküljel Kohalik Privaatsuspoliitika asub.

3) Käesolev Privaatsuskaitse Poliitika ei hõlma kolmandate ettevõtete pakutavaid veebilehekülgi ja teenuseid, millele võib juurde pääseda ülaltoodud veebiportaalis paiknevate linkide abil.

4) Käesoleva Poliitika mõistes on Klientideks TME veebiteenuse lehekülge külastavad ja/või Ettevõtte ning selle sõsarettevõtete teenuseid kasutavad füüsilised isikud.

 

2. Andmete kogumine

1) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) määrusega 2016/679, 27. aprillist 2016. a, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete käitlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ (edaspidi GDPR) kehtetuks tunnistamise kohta, on isikuandmete vastutavaks töötajaks, seega klientide, potentsiaalsete klientide ja muude veebilehekülge https://www.tme.eu kasutavate füüsiliste isikute isikuandmete suhtes isikuandmete töötlemise eesmärkide ja viiside üle otsustavaks ettevõtteks Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. registreeritud asukohaga Łodzis, aadress: tn Ustronna 41, 93-350 Łódź (edaspidi: TME).

2) Töötleme Sinu isikuandmeid, sest see on vältimatu veebilehekülje https://www.tme.eu vahendusel sõlmitud lepingu täitmiseks, st teenuse osutamiseks (kooskõlas GDPR art 6 lõik 1 punkt b), lisaks sellele töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • tellimuste süsteemis Kasutaja registreerimiseks ja Kasutajale teenuse tagamiseks, sealhulgas tootepakkumise esitlemiseks ning tellimuse realiseerimiseks (kooskõlas GDPR art 6 lõik 1 punkt b);
 • võimalikuks ühenduse võtmiseks ja vormi abil esitletud probleemidele/küsimustele vastamiseks; (kooskõlas GDPR art 6 lõik 1 punkt a);
 • ühenduse võtmiseks ja vormi abil esitatud tootepakkumise valdkonda puudutavatele küsimustele vastamiseks (kooskõlas GDPR art 6 lõik 1 punkt a);
 • kaebuste ja pretensioonide läbivaatamiseks (kooskõlas GDPR art 6 lõik 1 punkt c);
 • sõlmitud kindlustuslepinguga seotud küsimuste menetlemiseks (kooskõlas GDPR art 6 lõik 1 punkt f), kui õiguslikult põhjendatud eesmärgiks on kohtumenetluse õigus;
 • arhiveerimiseks (kooskõlas GDPR art 6 lõik 1 punkt c);
 • statistilistel eesmärkidel (kooskõlas GDPR art 6 lõik 1 punkt f), kui vastutava töötleja põhjendatud eesmärgiks on meie poolt sooritatud toimingute statistika omamine, mis aitab meil meie poolt teostatavat ettevõtlust paremaks muuta.

Lisaks sellele võime töödelda andmeid turunduslikel eesmärkidel, st meie toodete ja teenuste reklaamimiseks. Kui me teeme seda ilma elektrooniliste sidevahendite kasutamiseta, siis on selliste toimingute õiguslikuks aluseks GDPR art 6 lõik 1 punkt f, kus vastutava töötleja õiguslikuks aluseks on turundusliku tegevuse läbiviimine. Kui me kasutame selleks aga elektroonilisi sidevahendeid, st e-posti, telefoni, siis seoses muude kehtivate seaduseeskirjadega töötleme me andmeid ainult Teie nõusoleku alusel (kooskõlas GDPR art 6 lõik 1 punkt a).

3) Ettevõtte Klientide isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse kooskõlas isikuandmete kaitse valdkonnas kehtivate seaduseeskirjadega, sh GDPR sätete ja Isikuandmete kaitse seaduse eeskirjadega.

Ettevõte ei edasta, müü ega laena kogutud isikuandmeid muudele isikutele või asutustele, välja arvatud õiguseeskirjadest tulenevate kohustuste täitmiseks või isiku, keda andmed puudutavad, nõusolekul. Seaduseeskirjadega määratletud tingimustel võib Ettevõte usaldada isikuandmeid töötlemiseks muudele ettevõtetele.

4) Teenuses registreerimise vormi vahendusel registreerides annab Klient nime ja perekonnanime, elukoha aadressi, e-posti aadressi, kontakttelefoni numbri, riigi, linna, postiindeksi, keele. Nimetatud andmete esitamine on vabatahtlik, kusjuures nime ja perekonnanime, elukoha aadressi andmine on vajalik Ettevõttega kaupade müügilepingu sõlmimiseks.

5) Klient annab registreerimise käigus teenuses Kliendi kontot turvava kasutajanime ja salasõna. Klient peab kasutajanime ja salasõna kaitsma nende kasutamise eest selleks mitte volitatud isikute poolt.  

3. Andmete kasutamine

1) Isikuandmeid võidakse edastada muudele, andmeid oma nimel töötlevatele ettevõtetele, sealhulgas ts:

 • posti või kullerteenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • pankadele ja maksevahendajatele (Kliendi poolt valitud makseviisist sõltuvalt) - alusetult tasutud maksete tagastamiseks;
 • maksevahendajatele (Kliendi poolt sellise makseviisi valimisel) – maksete realiseerimiseks;
 • riigiametitele või muudele seaduseeskirjade alusel volitatud asutustele, meil lasuvate kohustuste täitmiseks (Maksuamet, õiguskaitseorganid, jne);
 • meie teleinfosüsteemi teenindavatele ettevõtetele (hostingufirmadele, IT teenuste tarnijatele);
 • juriidilises, raamatupidamise, maksude, inkasso või nõustamise valdkonnas meile teenuseid osutavatele ettevõtetele.

2) Kliendilt Ettevõttega vahetu kontakti läbi veebilehekülje vahendusel kogutavaid andmeid kasutatakse ainult Kliendiga kirjavahetuse pidamiseks ja tema küsimustele vastamiseks.  

4. Töödeldavate isikuandmetega seotud õigused

1) Teil on õigus oma andmetele juurdepääsule ja nende muutmisele, kõrvaldamisele, töötlemise piiramisele, andmete ülekandmisele, vaide sisseandmisele, vabalt valitud hetkel nõusolekust taganemisele ilma mõjuta enne taganemist nõusoleku alusel läbi viidud töötlemise seadusele vastavusele (kuivõrd töötlemine toimub nõusoleku alusel).

Lisaks sellele, kui Te otsustate, et meie poolt teostatav töötlemine rikub GDPR eeskirju, kuulub Teile isikuandmete kaitse järelevalveorganile (Isikuandmete kaitse amet) kaebuse esitamise õigus.

 

5. Andmete säilitamise aeg

Teie isikuandmeid säilitatakse lepingu kehtivusaja (teenuse realiseerimise) jooksul, aga samuti ka pärast selle lõppemist:

 • Lepingutes sisalduvaid andmeid - lepingust tulenevate vaidluste aegumiseni (maksimaalselt 10 aasta jooksul, lepingu täitmise lõpetamise päevast arvates);
 • Seaduseeskirjadest tulenevatel eesmärkidel, eelkõige raamatupidamisdokumentide säilitamise kohustuse täitmiseks, arvete esitamiseks, jne;
 • Garantiid ja kaebusi puudutavaid dokumente säilitatakse pärast garantiiaja lõppemist või kaebuse rahuldamist 1 aasta jooksul;
 • Kontaktvormi kasutades edastatavaid andmeid - võimalike vaidluste aegumisaja lõppemiseni (maksimaalselt 3 aastat).
 • Andmed turunduslikeks eesmärkideks:

  • nõusoleku alusel andmete töötlemise korral – kui nõusolekust taganemiseni või turundusliku tegevuse lõpetamiseni;
  • TME õiguslikult põhjendatud eesmärgil andmete töötlemise korral – vaide sisseandmiseni või turundusliku tegevuse lõpetamiseni.  

6. Andmekaitse inspektor

1) Isikuandmete kaitsega seotud asjus võib võtta ühendust Andmekaitse inspektoriga e-posti aadressil dpo@tme.eu või kirjutada meie registreeritud asukoha aadressile:
Marcin Gadzki
Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,
tn Ustronna 41, 93-350 Łódź (Poola)
 

7. Teabe turvalisus

1) Ettevõte ja selle sõsarettevõtted kasutavad andmete kaitseks volitamata juurepääsu, muudatuste, avaldamise või hävitamise eest, asjakohaseid turvameetmeid. Kasutatavat kaitset hõlmavad ka teenuses endas sisalduvad tehnilised lahendused, mis seisnevad Interneti võrgus edastatavate andmete asjakohases šifreerimises, arvutitele ja andmekandjatele, millel on isikuandmed registreeritud, juurdepääsu ranges kontrollimises ning isikuandmete säilitamist ja käitlemist puudutavate asjakohaste protseduuride juurutamises ning kohaldamises. Kõikidel TME veebiteenuse heaks Klientide isikuandmete töötlejatel on isikuandmete vastutava töötleja poolt väljastatud nõuetekohased volitused ja nad läbivad tsükliliselt isikuandmete kaitse valdkonnas läbiviidavaid koolitusi.

2) Klientide isikuandmete juhuslike kahjustuste või hävinemise vältimiseks teeb Ettevõte varukoopiaid ja võib rakendada teisi sarnaseid meetmeid.

3) Krediitkaardimakseid või elektroonilisi ülekandeid teenindatakse teenuste PayPal, PayU vahendusel. Need teenused vastutavad neile, samuti asjakohaste tehniliste lahendustega kaitstud vormides, edastatud andmete eest.  

8. Küpsiste kasutusel andmete kogumine

1) Mõningad TME veebiteenuse alad võivad kasutada küpsiseid, st Kliendi arvuti kõvakettale saadetavaid väikesi tekstifaile, mis tema veebilehekülje külastuste kohta teavet kogudes ja tema eelistusi, nagu näit sisselogimise keel, salvestades, identifitseerivad. Küpsiste abil isikuandmeid ei töödelda ega säilitata. Ülaltoodu puudutab ka TME veebiteenust külastavaid, aga selles registreerimata isikuid.

2) Küpsiseid kasutatakse veebilehekülgede TME lehekülje kasutaja eelistele kohandamiseks. Kasutatakse ka anonüümseks statistikaks, mis aitab mõista kasutaja veebilehekülgede kasutust ja võimaldab parandada nende struktuuri ning sisu, kasutaja personaalne identifitseerimine välja arvatud. Samuti aitavad küpsised analüüsida, millised veebilehekülje osad kasutajatele enim huvi pakuvad.

Küpsiseid võidakse kasutada taasturunduse käigus. See on kasutaja eelnevalt salvestatud eelistustel tuginev graafiline või tekstireklaam, mida varem antud lehekülje külastajale muudel veebilehekülgedel kuvatakse.

TME veebis reklaamides võib taasturundust kasutada tööriista Google Adwords/Google Analytics abil. TME reklaame veebis kuvavad välised tarnijad. TME ja välised tarnijad, sealhulgas Google, kasutavad küpsiseid, mille alusel, tuginedes reklaamiostja eelnevatele külastustele TME leheküljel, reklaame kuvatakse.

Kasutame RTB House personaliseeritud taasturunduse teenuseid, mis võimaldavad Teile tarnida meie teenustes vaadatud sisuga seotud võimalikult tabavaid reklaame. Reklaame kuvatakse tuginedes Teie aktiivsusele teenuses. Muidugi võite Te ennast, leheküljel: http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ antud juhiseid järgides (piisab OPT OUT klõpsamisest) või otsingumootori seadetes asjakohaseid muudatusi teostades, seda tüüpi teenustest välja registreerida.

3) Küpsiste teenuse võib vabalt valitud hetkel veebi otsingumootori valikutes välja lülitada, samas võib see aga TME veebiteenuse kasutamise võimatuks teha.

Standardselt lubab veebilehekülgede vaatamiseks mõeldud tarkvara küpsiste paigaldamist kasutaja lõppseadmesse vaikimisi. Seadistusi võib muuta aga nii, et küpsiste automaatne teenindamine veebi otsingumootori seadetes oleks blokeeritud või nende paigutamisest kasutaja seadmesse iga kord teavitataks. Teave küpsiste teenindamise võimaluste ja mooduste kohta on saadaval tarkvara (veebi otsingumootori) seadetes.

Tuleb siiski meeles pidada, et küpsiste kasutuse piiramine võib mõjutada negatiivselt mõningaid veebileheküljel saadaolevaid funktsioone.

TME poolt kasutatavatest küpsistest ja nende seadete haldamisest enama teabe saamiseks klõpsa siia.
 

9. Profileerimine

Teie isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult (sealhulgas profileerimise vormis), siiski ei hakka see Teie suhtes mingeid õiguslikke tagajärgi kaasa tooma või Teie olukorrale oluliselt mõju avaldama.  

10. Tasuta uudiskirjade saamiseks registreerimine (TME bülletään)

1) Uudiskiri on tasuta teenus, mis seisneb Klientide, kes registreerimise loendisse kirja panemise läbi selleks soovi on avaldanud, Ettevõtte ja selle sõsarettevõtete pakkumisest, sündmustest ning igasugusest muust, Ettevõtte ja selle sõsarettevõtete äritegevusega seost omavast informatsioonist teavitamises, elektroonilisel teel elektroonilise kirja kujul valitud sisu saatmise läbi.

2) Enda uudiskirja saajate loendisse kirjapanemine toimub veebiteenuse pealehel tasuta uudiskirja saamisega nõustumist väljendava, asjakohase välja tähistamise („lisa”) ja e-posti aadressi andmise läbi või võimalusel registreerimise vormis asjakohase välja valimise läbi, antud väli ei ole kohustuslik. Sel viisil saadud andmed lisatakse e-posti adressaatide loendisse.

3) Klient, kes otsustab end Ettevõtte uudiskirja saajate loendisse kirja panna, avaldab nõusolekut uudiskirja vormis elektroonilisel teel edastatavate turundusmaterjalide saamisega (kooskõlas 18. juuli 2002. a Määruse, Teenuste osutamisest elektroonilisel teel, art 8 lõiguga 1, R.T. nr 144 pos.1204, 2002 aastast).

4) Uudiskirjale juurdepääsu saamiseks teenuses registreerunud Klientide andmeid kasutatakse ainult antud Kliendile uue uudiskirja saatmiseks.

5) Klient võib uudiskirja teenusest, veebiteenuse pealehel tasuta uudiskirja saamisega mitte nõustumist väljendava asjakohase välja (väli „kõrvalda”) tähistamise läbi, vabalt valitud hetkel loobuda.  

11. Lingid teistele veebilehekülgedele

TME veebiteenus võib sisaldada linke Kliendi mugavuseks ja teavitamiseks paigutatud muudele lehekülgedele. Seal paikneva teabe ja rakendatava privaatsuspoliitika eest Ettevõte vastutust ei kanna. Klient peab nende lehekülgede TME veebiteenusest eraldi asetsemisest teadlik olema ja lingi vahendusel külastatava veebiportaali poliitikat omas valdkonnas iga kord ise kontrollima.  

12. Lõppsätted

1) Ettevõte võib käesolevasse Privaatsuskaitse Poliitikasse vabalt valitud hetkel muudatusi sisse viia. Uus Privaatsuspoliitika muutub igakordselt TME veebiteenuse leheküljel avaldamise hetkega siduvaks ja pärast Privaatsuskaitse Poliitika aktualiseeritud versiooni TME veebiteenuse asjakohasele leheküljele paigutamist, kohaldatakse seda kõikidele TME teenuses Kliendi aktiivsusega seotud kogutud andmetele.

2) Privaatsuskaitse Poliitikat puudutavate küsimuste korral palume ühendust võtta Isikuandmete inspektoriga, e-posti aadressil: dpo@tme.eu või kirjalikult, aadressil:

Marcin Gadzki

Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,

tn Ustronna 41, 93-350 Łódź, (Poola)