Przeglądasz stronę dla klientów z: Poland. Sugerowana wersja serwisu dla Ciebie to USA / US
Panel klienta
W Twoim koszyku
Zarejestruj się

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA (Biuletyn TME)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA (Biuletyn TME)

Data wejścia w życie: 30 marca 2012
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zamówienie usługi Biuletyn TME
 3. Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów
 4. Warunki świadczenia usługi Biuletyn TME
 5. Rezygnacja z usługi Biuletyn TME
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą newslettera pod nazwą „Biuletyn TME” jest Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, (Polska) adres: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000165815, wysokość kapitału zakładowego: 3.300.000,00 złotych, NIP 729-010-89-84, REGON 473171710 (dalej zwana TME).
 2. Przedmiotem usługi newslettera Biuletyn TME jest wysyłanie przez TME za pośrednictwem poczty elektronicznej za zgodą użytkownika, bezpłatnie, cyklicznie, nie częściej niż raz w tygodniu, na wskazany przez użytkownika serwisu internetowego adres e-mail biuletynu internetowego zawierającego informacje o ofercie TME i jej spółek zależnych, wydarzeniach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością handlową TME i jej spółek zależnych, (dalej Biuletyn TME) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.
 3. Subskrybentem Biuletynu TME może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (dalej Użytkownik serwisu lub subskrybent).

2. Zamówienie usługi Biuletyn TME
Zapisanie się na usługę Biuletynu TME jest możliwe z poziomu:

 1. formularza rejestracyjnego
 2. strony głównej serwisu TME
 3. zakładki „Twoje konto”-> „Biuletyn TME”

Zamawianie usługi Biuletynu z poziomu formularza rejestracyjnego
Aby zapisać się na Biuletyn należy:

Zamawianie usługi Biuletynu z poziomu strony głównej
Aby zapisać się na Biuletyn należy:

Zamawianie usługi Biuletynu z poziomu zakładki „Twoje konto”
Aby zapisać się na Biuletyn należy:

Zobowiązania TME dotyczące świadczenia usługi Biuletyn TME wynikają wyłącznie z niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów
Zarejestrowanie się Użytkownika serwisu jako subskrybenta Biuletynu TME jest równoznaczne z zamówieniem usługi Biuletyn TME, w tym wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych (adresu e-mail) przez TME jako administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Dane osobowe podane przez subskrybenta Biuletynu TME (adres e-mail) nie będą ujawniane podmiotom trzecim za wyjątkiem operatora systemu informatycznego za pośrednictwem, którego realizowana będzie usługa Biuletyn TME , ani wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu niż świadczenie usługi Biuletynu TME.
 2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez TME danych osobowych Użytkownika serwisu jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi Biuletyn TME określonej w tym Regulaminie. Usunięcia adresu e-mail z listy mailingowej należy dokonać w sposób opisany w punkcie 5.
 3. Dbając o wysoki standard świadczonych usług TME opracowało Politykę Ochrony Prywatności, w której zamieszczone są informacje m.in. o warunkach przetwarzania danych osobowych przez TME.

4. Warunki świadczenia usługi Biuletyn TME

 1. TME kieruje korespondencję do subskrybenta Biuletynu TME związaną ze świadczeniem usługi newslettera na adres e-mail wskazany przez niego, na który ma być przesyłany Biuletyn TME.
 2. Korzystanie z usługi Biuletyn TME jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika serwisu aktywnego konta poczty elektronicznej, właściwie skonfigurowanego, a także komputera, podłączonego do sieci Internet.
 3. Każdy Biuletyn TME zawiera:
  • Informację o TME jako nadawcy
  • Treść
  • Informację o sposobie rezygnacji z usługi Biuletyn TME

Użytkownik serwisu internetowego, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących Biuletyn TME wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie Biuletynu TME.
Treść Biuletynu TME podlega ochronie prawnej, Subskrybenci nie są uprawnieni do korzystania z treści Biuletynu TME w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z jego treścią.

5. Rezygnacja z usługi Biuletyn TME

 1. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnowania z usługi Biuletyn TME.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Biuletyn TME następuje poprzez:
  a) samodzielne usunięcie przez Subskrybenta adresu poczty elektronicznej z listy mailingowej
  W tym celu należy:
  1. wejść na jedną ze stron serwisu internetowego dostępnego pod adresami: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
  2. przejść ze strony głównej lub po zalogowaniu z zakładki „Twoje konto” do sekcji Biuletyn TME
  3. w pole „Twój e-mail” należy podać adres e-mail, który ma zostać usunięty
  4. kliknięcie w guzik „zapisz”, a następnie w link znajdujący się w przesłanym mailu, powoduje wykasowanie wskazanego adresu e-mail z bazy subskrybentów Biuletynu TME
 3. b) zgłoszenie przez Subskrybenta żądania usunięcia adresu poczty elektronicznej na adres internet@tme.pl. Warunkiem wykasowania adresu e-mail z bazy subskrybentów Biuletynu TME jest wysłanie chęci rezygnacji z adresu poczty, który ma zostać wykasowany.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Subskrybentowi Biuletynu TME przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących świadczenia usługi Biuletyn TME.
 2. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: internet@tme.pl, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez TME.
 3. Reklamacja powinna zawierać: adres e-mail zgłaszającego reklamację (na ten adres zostanie przesłana odpowiedź na reklamację), treść reklamacji wraz z uzasadnieniem, oraz propozycję rozwiązania objętej reklamacją sytuacji.
 4. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację kierowana jest na adres e-mail za pośrednictwem którego została zgłoszona reklamacja.

7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej TME.
 2. TME może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, w szczególności celem jego uaktualnienia w przypadku zmian w procedurach przyjętych przez TME. Każdorazowo z chwilą opublikowania zmian Regulaminu na stronie serwisu internetowego TME stają się one wiążące.
 3. TME zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia subskrybentowi Biuletynu TME umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 4. W przypadku naruszenia przez subskrybenta Biuletynu TME postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa TME jest uprawnione do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi Biuletyn TME.
 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 6. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących świadczenia usługi Biuletyn TME, prosimy o kontakt na adres e-mail: internet@tme.pl lub listownie: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz