U bekijkt de website voor klanten uit: Netherlands. Op basis van uw locatiegegevens is de voorgestelde pagina voor u USA / US
Klantpaneel
In uw winkelwagen
Laat zich registreren

NIEUWSBRIEF (TME Nieuwsbrief) REGELGEVING DIENST AANBIEDING

REGLEMENT VOOR DE NIEUWSBRIEFDIENST (TME Nieuwsbrief)

Datum van inwerkingtreding: 30 maart 2012
Laatste update: 25 mei 2018

 1. Algemene bepalingen
 2. Bestelling TME Nieuwsbrief
 3. Verwerking van persoonsgegevens van abonnees
 4. Voorwaarden voor de TME Nieuwsbrief
 5. Opzeggen van de TME Nieuwsbrief
 6. Klachtenprocedure
 7. Slotbepalingen

1. Algemene bepalingen

 1. Uitgever van de nieuwsbrief met de naam "TME Nieuwsbrief" is Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. met zetel te Łódź (Polen), adres: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, geregistreerd bij de Districtsrechtbank te Łódź - Śródmieścia te Łódź, Afdeling XX Handelszaken van het Nationaal Gerechtsregister onder nummer 0000165815, maatschappelijk kapitaal: 3.300.000,00 zloty, NIP 729-010-89-84, REGON 473171710.
 2. Het voorwerp van de nieuwsbriefdienst is het met toestemming van de gebruiker kosteloos, periodiek, niet vaker dan eenmaal per week per e-mail verzenden door TME naar het e-mailadres dat door de gebruiker van de website is opgegeven, van een nieuwsbrief die informatie bevat over het aanbod van TME en haar dochterondernemingen, evenementen en alle andere informatie die verband houdt met de commerciële activiteiten van TME en haar dochterondernemingen (hierna "TME Nieuwsbrief" genoemd) volgens de in dit Reglement en het toepasselijke recht gespecificeerde voorwaarden.
 3. Abonnee van de TME Nieuwsbrief kan zijn: elke meerderjarige natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid die geen rechtspersoonlijkheid bezit (verder Gebruiker van de dienst of Abonnee genoemd).

2. Bestelling TME Nieuwsbrief
Abonneren op de TME nieuwsbrief is mogelijk op de volgende plaatsen:

 1. registratieformulier
 2. homepage van TME
 3. tabblad "Uw account" -> "TME Nieuwsbrief"

Abonneren op de nieuwsbrief via het registratieformulier
Om u te abonneren op de Nieuwsbrief handelt u als volgt:

Abonneren op de nieuwsbrief via de homepage
Om u te abonneren op de Nieuwsbrief handelt u als volgt:

Abonneren op de nieuwsbrief via het tabblad "Uw account"
Om u te abonneren op de Nieuwsbrief handelt u als volgt:

De verplichtingen van TME betreffende levering van de TME Nieuwbrief, vloeien uitsluitend voort uit dit Reglement en de geldende wettelijke voorschriften.

3. Verwerking van persoonsgegevens van abonnees
Registratie van de Gebruiker van de website als abonnee van de TME Nieuwsbrief is gelijkwaardig aan bestelling van de TME Nieuwsbrief, inclusief het verlenen van zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens (e-mailadres) door TME als een verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).

 1. Persoonsgegevens die zijn verstrekt door de abonnee van de TME Nieuwsbrief (e-mailadres) zullen niet bekend worden gemaakt aan derden met uitzondering van de IT-systeembeheerder via wie de TME Nieuwsbrief zal worden verstuurd, noch gebruikt worden voor enig ander doel dan het leveren van de TME Nieuwsbrief.
 2. Intrekking van de toestemming voor verwerking door TME van persoonsgegevens van de Gebruiker van de website is gelijkwaardig aan het opzeggen van de TME Nieuwsbrief die in dit Reglement is beschreven. U dient uw e-mailadres te (laten) verwijderen van de mailinglijst zoals beschreven in punt 5.
 3. TME heeft, met het oog op de hoge kwaliteit van de dienstverlening, Privacybeleid ontwikkeld dat informatie bevat over onder meer de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens door TME.

4. Voorwaarden voor de TME Nieuwsbrief

 1. TME stuurt correspondentie naar de abonnee van de TME Nieuwsbrief over de levering van de Nieuwsbrief naar het e-mailadres dat door de abonnee is aangegeven en waarnaar de TME Nieuwsbrief moet worden verzonden.
 2. Het gebruik van de TME Nieuwsbrief hangt ervan af of de gebruiker een actief e-mailaccount heeft dat juist is geconfigureerd en of hij tevens beschikt over een computer die is verbonden met het internet.
 3. Elke TME Nieuwsbrief bevat:
  • Informatie over TME als afzender
  • Inhoud
  • Informatie over het opzeggen van de TME Nieuwsbrief

Een Gebruiker van de website die besluit zich te abonneren op de TME Nieuwsbrief geeft toestemming voor het ontvangen van marketingmateriaal langs elektronische weg in overeenstemming met art. 8, lid 1 van de wet van 18 juli 2002 op het leveren van diensten langs elektronische weg (geconsolideerde tekst: Pools Stbl. nr. 144, rubr. 1204 uit 2002) in de vorm van de TME Nieuwsbrief.
De inhoud van de TME Nieuwsbrief is wettelijk beschermd. Abonnees hebben geen recht om de inhoud van de TME Nieuwsbrief voor enig ander doel te gebruiken dan om de inhoud ervan te lezen.

5. Opzeggen van de TME Nieuwsbrief

 1. De klant heeft het recht om de TME Nieuwsbrief op elk moment op te zeggen.
 2. Opzegging van contract betreffende de TME Nieuwsbrief vindt plaats door:

a) het zelfstandig door de Abonnee verwijderen van zijn e-mailadres uit de mailinglijst.
Hiertoe handelt u als volgt:

 1. Ga naar een van de pagina's van de website op de volgende adressen: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 2. ga vanaf de homepage of na het inloggen op het tabblad "Uw account" naar het gedeelte TME Nieuwsbrief
 3. voer in het veld "Uw e-mail" het e-mailadres in dat moet worden verwijderd
 4. door op de knop "Opslaan" te klikken en vervolgens op de link in de e-mail, wordt het opgegeven e-mailadres uit de database van abonnees van de TME Nieuwsbrief verwijderd.

b) bericht van de Abonnee dat hij zijn e-mailadres wil laten verwijderen, verzonden naar het adres: internet@tme.pl. Voorwaarde voor verwijdering van een e-mailadres uit het abonneebestand van de TME Nieuwsbrief is het sturen van de mededeling dat wordt afgezien van het e-mailadres dat moet worden verwijderd.

6. Klachtenprocedure

 1. Abonnees van de TME Nieuwsbrief hebben het recht een klacht in te dienen inzake de levering van de TME Nieuwsbrief.
 2. U kunt uw klacht melden per elektronische post op het adres: internet@tme.pl, binnen 7 dagen nadat de gebeurtenis die de grondslag vormt van de klacht heeft plaatsgevonden. Klachten die na deze termijn zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen door TME.
 3. Een klacht moet het volgende bevatten: het e-mailadres van de klager (naar dit adres wordt het antwoord op de klacht gestuurd), de inhoud van de klacht met een motivering en een voorstel om de situatie waarop de klacht betrekking heeft, op te lossen.
 4. Een klacht wordt behandeld binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum dat hij is ontvangen. Het antwoord op de klacht wordt verstuurd naar het e-mailadres waarmee de klacht werd ingediend.

7. Slotbepalingen

 1. Dit reglement treedt in werking op de dag van zijn publicatie op de website van TME.
 2. TME kan dit Reglement op elk moment wijzigen, met name om het bij te werken bij wijzigingen in de procedures die zijn aangenomen door TME. Zodra de wijzigingen in het Reglement worden gepubliceerd op de website van de TME, worden ze bindend.
 3. TME behoudt zich het recht voor om het contract met de abonnee van de TME Nieuwsbrief voor levering van de dienst zoals vermeld in het Reglement op te zeggen met een opzegtermijn van zeven dagen.
 4. Als de abonnee van de TME Nieuwsbrief de bepalingen van het Reglement of de geldende wettelijke voorschriften overtreedt, heeft TME het recht om toezending van de TME Nieuwsbrief onmiddellijk te beëindigen.
 5. De Poolse wet is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die uit dit Reglement voortvloeien. Alle geschillen zullen worden beslecht door bevoegde algemene rechtbanken.
 6. Heeft u nog vragen over de TME Nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op per e-mail: internet@tme.pl of per post: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polen

Uw browser wordt niet meer ondersteund, download een nieuwe versie

Chrome Chrome Download
Firefox Firefox Download
Internet explorer Internet Explorer Download