Przeglądasz stronę dla klientów z: Poland. Sugerowana wersja serwisu dla Ciebie to USA / US
Panel klienta
W Twoim koszyku
Zarejestruj się

RoHS

Oznaczenie RoHS na naszej stronie: produkty posiadające oznaczenie RoHS spełniają wymogi Unijnej Dyrektywy RoHS.
Przy pomocy wyszukiwarki należy znaleźć wymagany artykuł. Po wyszukaniu, dla artykułów spełniających normy dyrektywy RoHS, w kolumnie "Artykuł, symbol i opis" pojawi się oznaczenie w postaci napisu RoHS.
Wszystkie informacje dotyczące zgodności z dyrektywą RoHS podajemy w oparciu o dane uzyskane od naszych dostawców.

Coraz szybszy rozwój techniki i technologii w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego powoduje powstanie w coraz krótszym czasie nowych generacji urządzeń, czego konsekwencją jest powstanie znaczących ilości odpadów, bowiem skraca się czas życia tego sprzętu jako aktywnego produktu. Ponieważ jest w nim zawartych wiele substancji niebezpiecznych, np. metale ciężkie, szczególnie rtęć, kadm, ołów, chrom sześciowartościowy lub środki zmniejszające palność, powoduje to, że również odpady z niego powstające są odpadami niebezpiecznymi dla środowiska. Z tego powodu Unia Europejska podjęła kroki w zakresie prawodawstwa, aby wymusić działania zmierzające do zminimalizowania zagrożeń wynikających z tego faktu. W tym celu została powołana do życia stosowna Dyrektywa RoHS – dyrektywa w sprawie ograniczeń stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w wybranych produktach. Firma Transfer Multisort Elektronik od początku roku 2005 wprowadza do swojej oferty elementy spełniające wymagania RoHS. Staramy się zapewnić pełną dostępność elementów przyjaznych środowisku. Jest to jednak zależne od możliwości producentów elementów elektrycznych i elektronicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów firma TME wprowadziła system kontroli dotyczący zgodności wykonania elementów z Dyrektywą RoHS. Pozwala to na bezproblemową współpracę z naszymi odbiorcami.
Pragniemy podkreślić, że służymy pomocą naszym klientom, dysponujemy materiałami przybliżającymi tematykę, organizujemy konsultacje oraz dostarczamy pełnej dostępnej informacji na temat zgodności z dyrektywą RoHS elementów poszczególnych producentów.

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie sytuacji prawnej związanej z dyrektywą RoHS.

RoHS – wprowadzenie

1 lipca 2006 roku weszła w życie dyrektywa RoHS Unii Europejskiej (Restriction of use of certain Hazardous Substances) dotycząca ochrony środowiska naturalnego. Zakazuje ona stosowania w produktach elektrycznych i elektronicznych sześciu substancji niebezpiecznych (powyżej dopuszczalnych maksymalnych wartości), takich jak:

 • rtęć,
 • kadm,
 • ołów,
 • 6-wartościowy chrom,
 • środki ochrony przed płomieniami PBB oraz PBDE.

Dyrektywa RoHS wywodzi się bezpośrednio z innej dyrektywy Unijnej WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), tzw. dyrektywy odpadowej i jest ściśle z nia powiazana. Obie dyrektywy mają na celu ograniczenie odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych przy wyeliminowaniu ryzyka zanieczyszczenia srodowiska naturalnego w tym zakresie.

Maksymalne wartości stężeń

Dopuszcza się maksymalne stężenie 0,1% wagowo materiału jednorodnego dla każdej substancji, z wyjątkiem kadmu, dla którego wartość ta wynosi 0,01%. Przy czym stężenia te nie odnoszą się do wagi końcowego produktu czy pojedynczego elementu, a jedynie do wagi materiału jednorodnego – jednorodnej substancji, którą teoretycznie można mechanicznie oddzielić od innych substancji. Jest to jednoznaczna definicja Unii Europejskiej.

Grupy produktów objętych Dyrektywą

RoHS obejmuje takie grupy produktów, jak:

 • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
 • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 • sprzęt IT i telekomunikacyjny,
 • urządzenia konsumenckie,
 • sprzęt oświetleniowy,
 • przyrządy elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych przyrządów przemysłowych),
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
 • automaty.

Zasięg terytorialny

Dyrektywa RoHS dotyczy rynków Unii Europejskiej, jednak szybko stała się standardem na rynkach światowych, ze względu na globalizację przemysłu elektronicznego. Podobne działania uwarunkowane dyrektywą RoHS są prowadzone w wielu krajach nie będ±cych członkami Unii Europejskieją

Więcej informacji

Po 1 lipca 2006 roku każdy końcowy produkt, objęty Dyrektywą i wprowadzony na rynek Europejski będzie musiał spełniać wymogi dyrektywy RoHS. Dotyczy to produktów importowanych na teren Unii Europejskiej oraz produktów przeznaczonych do sprzedaży, wyprodukowanych na terenie Unii. Swoim zakresem RoHS obejmuje gotowe produkty, nie dotyczy zaś elementów i półproduktów składających się na gotowy wyrób. W praktyce producenci będą jednak potrzebowali elementów składowych zgodnych z dyrektywa RoHS, aby sam końcowy wyrób spełniał wymagania Dyrektywy.

Restrykcje

Nad prawidłowym wprowadzaniem w życie dyrektywy RoHS czuwa organ wykonawczy, który może podjąć kroki niezbędne do ustalenia poprawności spełnienia wymagań Dyrektywy przez producentów. Wszelkie niezgodności mogą doprowadzić do nałożenia kar jak i do całkowitego wycofania produktu z rynku Unijnego.

Substancje warunkowo dopuszczone do produkcji

Dyrektywa przewiduje kilka ustępstw od ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, ze względu na braki możliwości technicznych przy zastępowaniu tych substancji.

Głównymi wyjątkami są ołów i rtęć. Ołów – może być stosowany:

 • w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (>85% zawartości ołowiu),
 • w piezoelektrykach,
 • w szkle kineskopowym,
 • w określonych dyrektywą stopach metali.

Natomiast rtęć – w lampach fluorescencyjnych i innych typach lamp. Dyrektywa dopuszcza również na specjalnych warunkach stosowanie kadmowania oraz stosowanie sześciowartościowego chromu.
Na specjalne wnioski Unia może warunkowo dopuścić inne substancje szkodliwe, jednak będą to tylko dopuszczenia czasowe.

Oznaczenia producentów

Produkty wchodzące w zakres Dyrektywy (za wyjątkiem komponentów) muszą być oznakowane znakiem CE, dodatkowo producenci wprowadzili własne systemy oznaczeń w celu ułatwienia jednoznacznej identyfikacji tych produktów przez klientów.

Wpływ dyrektywy na rynki Unijne i światowe

Dyrektywa ma duży wpływ nie tylko bezpośrednio na producentów oraz firmy zaopatrzeniowe, ale także na logistykę, kontrolę jakości, zasoby magazynowe, dostawy czy też na klienta końcowego. RoHS ma także wpływ na produkty, które nie są nią bezpośrednio objęte, ponieważ producenci powinni przewidzieć różnorakie wykorzystanie swoich wyrobów przez klienta końcowego, którego dobro na uwadze ma Dyrektywa.

Deklaracja zgodności z RoHS

Unia wymaga deklaracji zgodności z dyrektywą RoHS dla produktów wchodzących w zakres Dyrektywy (za wyjątkiem komponentów). Dodatkowo klienci mogą wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających taką zgodność w postaci pełnej dokumentacji.Praktykuje się także oznaczanie elementów RoHS-owych na opakowaniach zbiorczych oraz indywidualnych, na fakturach czy też listach przewozowych.

Oznaczenia green i PB free

Spotyka się również oznaczenia producentów takie jak green oraz PB free. Nie są to oznaczenia zgodne z dyrektywą RoHS. Pierwsze oznacza jedynie ograniczenie stosowania substancji szkodliwych, nie przystosowane do procesu lutowania bezołowiowego (wyższa temperatura lutowania), drugie natomiast oznacza produkt z wyeliminowanym ołowiem.

Zwiększone koszty produkcji zgodnej z RoHS

Ograniczenie stosowania szkodliwych substancji pociąga za sobą konieczność wprowadzenia nowych, droższych metali i ich związków w procesie produkcyjnym. Sam proces będzie także zmieniony, aby mógł być dostosowany do produkcji zgodnej z RoHS. Wszystkie te zmiany pociagają za sobą dość znaczny wzrost kosztów wytwarzania elementów zgodnych z Dyrektywą.

Nowe stopy lutownicze

Dotychczasowe stopy lutownicze należy wyeliminować z procesów produkcyjnych. Najważniejszym elementem zabronionym Dyrektywą jest ołów. Unia nie wybrała jednak jednoznacznej alternatywy w tym zakresie. Najpopularniejszym stopem bezołowiowym, który może zastąpić stopy ołowiowe, jest stop powstały na bazie cyny, miedzi i srebra (SAC). Jednak charakteryzuje się on wyższą temperatura topnienia.

Całkowita zgodność z RoHS

Pełna zgodność z RoHS wymaga nie tylko ograniczenia zabronionych Dyrektywą substancji, ale także przystosowania elementów do procesu lutowania bezołowiowego, czyli do uodpornienia samego elementu na wyższą temperaturę lutowania. Niestety stopy lutownicze pozbawione ołowiu topią się w temperaturach wyższych o około 40°C, niż stopy ołowiowe. Wydłuża się także czas lutowania, co wpływa negatywnie na jakość powstałego lutu. Ewentualną alternatywą w tym temacie sa kleje elektroprzewodzące, jednak obecnie nie sa one powszechnie stosowane.

Powyższe informacje nie wyczerpują całkowicie tak obszernego tematu, jakim jest dyrektywa RoHS. Mamy nadzieję, iż pozwoliły znacznie przybliżyć problemy i możliwości ich rozwiązania naszym klientom.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
wersja przekształcona)

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz