Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu

Panel zákazníka
Vo Vašom košíku

Kontrola kvality

Vysoká kvalita je hodnota, ktorá je pre nás dôležitá nielen v kontexte ponúkaných produktov, ale aj úrovne poskytovaných služieb.
Obrovský význam prikladáme efektivite našej práce, rýchlosti vybavovania objednávok a spôsobu skladovania a distribúcie produktov.

Potvrdením toho sú tieto certifikáty:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Naše najvyššie štandardy riadenia kvality potvrdzuje certifikát PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Systém PN-EN ISO 14001:2015 sa implementuje v spoločnostiach, pre ktoré je ochrana životného prostredia dôležitou súčasťou ich činnosti. TME obmedzuje negatívne dopady na životné prostredie na minimum, bojuje proti znečisťovaniu a zavádza proekologické riešenia.

Politika kvality a environmentálna politika

Najdôležitejšími kritériami činnosti TME je dosiahnutie vedúcej pozície na trhu v strednej, východnej a severnej Európe v rámci distribúcie elektronických a elektromechanických súčiastok, dielenského vybavenia a jej neustále upevňovanie. Spoločnosť chce dosiahnuť postavenie “firmy prvej voľby”, chce ponúkať čoraz širší sortiment výrobkov a služieb v kvalite uspokojujúcej našich súčasných aj budúcich zákazníkov. TME uplatňuje politiku udržateľného rozvoja, ktoré predpokladá uvedomelý a správne formovaný vzťah medzi hospodárskym rastom, starostlivosťou o životné prostredie a ľudským zdravým.

Dôležitým prvkom, ktorý prebieha vo všetkých organizačných bunkách Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. je zabezpečenie kvality a jej neustále zdokonaľovanie.

Našu politiku realizujeme nasledujúcimi postupmi:

 • Implementácia a neustále zdokonaľovanie systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2015-10 a environmentálneho systému ISO 14001:2015-09 umožňujúceho dobrú organizáciu práce poskytujúcu zadosťučinenie našim zákazníkom a zamestnancom;

 • Zodpovedné a efektívne využívanie surovín, energií a minimalizácia produkovaného odpadu a emisií do ovzdušia, a tiež predchádzanie znečisteniu;

 • Dodržiavanie právnych a iných požiadaviek, ktoré sa týkajú environmentálnych požiadaviek, ktoré v našom podnikaní uplatňujeme;

 • Zavádzanie a implementácia politiky riadenia a dohľadu nad chemickými látkami;

 • Nadviazanie partnerských obchodných kontaktov so zákazníkmi a dodávateľmi, ktoré budú trvalé a umožnia spĺňať požiadavky zákazníkov;

 • Zvýšenie priamych kontaktov so zákazníkmi formou marketingových výjazdov, konferencií a výstav s cieľom poznať potreby súčasných aj budúcich zákazníkov, zohľadňujúce špecifiká trhov;

 • Prispôsobenie a špecifikácia ponuky sortimentu TME pre potreby súčasných aj budúcich trhov;

 • Zdokonaľovanie organizácie firmy z hľadiska dodržiavania lehôt vybavovania objednávok;

 • Udržiavanie vybavovania objednávok zo skladu TME na dosiahnutej úrovni;

 • Analýza reklamácií kvôli odstraňovaniu dôvodov vzniku chýb, ktoré sú príčinou týchto reklamácií;

 • Kvalita slúžiaca dosiahnutiu strategického cieľa, ktorým je kladný hospodársky výsledok a expanzia na domácom a zahraničnom trhu;

 • Neustále zdokonaľovanie účinnosti integrovaného systému riadenia kvality a environmentálneho manažmentu;

 • Motivácia a neustále zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov TME, aby boli ich aktivity týkajúce sa kvality uvedomelé a zodpovedné, a aby ich informácie o ochrane životného prostredia motivovali k proekologickému správaniu.

Prezes Zarządu Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.