Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US
Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Kontrola kvality

Vysoká kvalita je hodnota, ktorá je pre nás dôležitá nielen v kontexte ponúkaných produktov, ale aj úrovne poskytovaných služieb.
Obrovský význam prikladáme efektivite našej práce, rýchlosti vybavovania objednávok a spôsobu skladovania a distribúcie produktov.

Potvrdením toho sú tieto certifikáty:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Naše najvyššie štandardy riadenia kvality potvrdzuje certifikát PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Systém PN-EN ISO 14001:2015 sa implementuje v spoločnostiach, pre ktoré je ochrana životného prostredia dôležitou súčasťou ich činnosti. TME obmedzuje negatívne dopady na životné prostredie na minimum, bojuje proti znečisťovaniu a zavádza proekologické riešenia.

Politika kvality a environmentálna politika

Najdôležitejším cieľom činnosti Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. je dosiahnuť líderskú pozíciu na trhu strednej, východnej a severnej Európy v oblasti distribúcie elektronických, elektromechanických súčiastok a dielenského vybavenia, a tiež jej neustále upevňovanie. Spoločnosť TME sa snaží získať pozíciu „Firmy prvej voľby” ponúkajúc neustále sa rozširujúci sortiment výrobkov a služieb a to všetko v kvalite uspokojujúcej potreby našich súčasných aj budúcich zákazníkov.

Realizujeme politiku udržateľného rozvoja, ktorá predpokladá uvedomelé a vhodne formované vzťahy medzi hospodárskym rastom, starostlivosťou o životné prostredie a ľudským zdravím.

Realizáciu stanoveného cieľa podporuje implementácia, udržiavanie a neustále zdokonaľovanie Integrovaného systému riadenia kvality a environmentálneho manažérstva podľa PN-EN ISO 9001:2015-10 a podľa PN-EN ISO 14001:2015-09, ktoré vychádza z riadenia procesov umožňujúceho optimalizovať organizáciu práce poskytujúcu uspokojenie našim zákazníkom a zamestnancom. Rozsah certifikácie zahŕňa distribúciu elektronických, elektromechanických a mechanických súčiastok a subsystémov, meracej techniky a priemyselnej automatizácie, náradia, vybavenia a chemických prípravkov. Celý riadiaci tým si uvedomuje svoju zodpovednosť za účinné fungovanie integrovaného systému riadenia a náš kvalifikovaný a motivovaný tím zamestnancov je zárukou realizácie procesov v súlade so stanovenými požiadavkami.

Našu politiku realizujeme prostredníctvom:

 • Implementácie komplexného prístupu k tvorbe pozitívneho Customer Experience vo všetkých procesoch a na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry;
 • Nepretržitej analýzy rizík, hrozieb a príležitostí, ktoré môžu pomôcť pri ďalšom rozvoji našej organizácie a ich zohľadňovania pri plánovaní a optimalizácii procesov;
 • Nadväzovania partnerských obchodných kontaktov so zákazníkmi, ale aj dodávateľmi, ktoré budú trvácne a umožnia spĺňať požiadavky zákazníkov;
 • Zintenzívňovania priamych kontaktov so zákazníkmi počas konferencií, veľtrhov a marketingových výjazdov za účelom spoznať potreby súčasných aj budúcich zákazníkov, a to všetko s ohľadom na trhové špecifiká;
 • Špecializácie a prispôsobenia ponuky sortimentu TME potrebám súčasných aj budúcich trhov;
 • Zdokonaľovania organizácie našej spoločnosti z hľadiska dodržiavania termínov realizácie objednávok;
 • Udržiavania realizovateľnosti zo skladu TME na dosiahnutej úrovni;
 • Vysokej kvality procesov slúžiacej dosiahnutiu strategického cieľa, ktorým je kladný hospodársky výsledok a expanzia na domáce aj zahraničné trhy;
 • Zodpovedného a efektívneho využívania zdrojov a energie a minimalizácia produkcie odpadov a znečisťovania ovzdušia, tiež predchádzanie znečisteniu;
 • Dodržiavania právnych a iných požiadaviek, ktoré sa týkajú environmentálnych aspektov uplatniteľných v našej činnosti, v korelácii s neustálym zdokonaľovaním systému pre zlepšenie environmentálnych efektov nášho podnikania;
 • Implementácie manažérstva a kontroly chemických látok a nebezpečných výrobkov;
 • Motivácie zamestnancov TME a neustáleho zvyšovania ich kvalifikácie, aby úlohy týkajúce sa kvality a životného prostredia boli uvedomelé, zodpovedné a profesionálne, a informácie o ochrane životného prostredia podnecovali k proekologickému správaniu.

konateľ Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu