Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US
Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA SLUŽBY NEWSLETTER (BULLETIN TME)

PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA SLUŽBY NEWSLETTER (BULLETIN TME)

Dátum nadobudnutia účinnosti: 30. marec 2012
Posledná aktualizácia: 25. máj 2018

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednávka služby Bulletin TME
 3. Spracúvanie osobných údajov odberateľov
 4. Podmienky poskytovania služby Bulletin TME
 5. Zrušenie služby Bulletin TME
 6. Reklamačné konanie
 7. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Vydavateľom newslettera s názvom „Bulletin TME” je spoločnosť Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. so sídlom v Lodži, (Poľsko) adresa: ul. Ustronna 41, 93-350 Lodž, zapísaná na Okresnom súde pre Lodž – Śródmieście v Lodži, 20. Obchodné oddelenie KRS pod číslom 0000165815, výška základného kapitálu: 3.300.000,00 PLN, DIČ 729-010-89-84, IČO 473171710 (ďalej len TME).
 2. Predmetom služby newsletter s názvom Bulletin TME je bezplatné, pravidelné zasielanie internetového bulletinu od TME prostredníctvom elektronickej pošty so súhlasom používateľa webovej lokality a to maximálne jedenkrát v týždni na e-mailovú adresu uvedenú používateľom s informáciami o ponuke TME a jej dcérskych spoločností, o udalostiach a všetkých novinkách, ktoré súvisia s obchodnou činnosťou TME a jej dcérskych spoločností (ďalej len Bulletin TME) v súlade so zásadami uvedenými v týchto Pravidlách a platnými právnymi predpismi.
 3. Odberateľom Bulletinu TME môže byť každá fyzická a právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity (ďalej len Používateľ webovej lokality alebo odberateľ).

2. Objednávka služby Bulletin TME
Prihlásenie sa k odoberaniu Bulletinu TME je možné prostredníctvom:

 1. registračného formulára
 2. hlavnej stránky webovej lokality TME
 3. záložky „Váš účet”-> „Bulletin TME”

Objednávanie služby Bulletin pomocou registračného formulára
Na prihlásenie sa k odberu bulletinu je potrebné:

Objednávka služby Bulletin z hlavnej stránky
Na prihlásenie sa k odberu bulletinu je potrebné:

Objednávanie služby Bulletin z úrovne „Váš účet“
Na prihlásenie sa k odberu bulletinu je potrebné:

Záväzky TME týkajúce sa poskytovania služby Bulletin TME vyplývajú výlučne z týchto Pravidiel a záväzných právnych predpisov.

3. Spracúvanie osobných údajov odberateľov
Registrácia používateľa ako odberateľa Bulletinu TME je zároveň objednávkou služby Bulletin TME, ako aj vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov (e-mailovej adresy) zo strany TME ako prevádzkovateľa údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR)

 1. Osobné údaje, ktoré uvedie odberateľ Bulletinu TME (e-mailová adresa) sa nebudú poskytovať tretím osobám s výnimkou operátora informačného systému, prostredníctvom ktorého sa bude realizovať služba Bulletin TME, ani využívať na iné účely než je poskytovanie služby Bulletin TME.
 2. Zrušením súhlasu so spracúvaním osobných údajov používateľa webovej lokality zo strany odberateľa dôjde zároveň k ukončeniu služby Bulletin TME uvedenej v týchto Pravidlách. Odstránenie e-mailovej adresy zo zoznamu e-mailov je potrebné uskutočniť spôsobom uvedeným v bode 5.
 3. V snahe zabezpečiť vysoký štandard poskytovaných služieb vypracovala spoločnosť TME Politiku ochrany osobných údajov, v ktorej sú uvedené informácie o. i. o podmienkach spracúvania osobných údajov zo strany TME.

4. Podmienky poskytovania služby Bulletin TME

 1. TME zasiela odberateľovi Bulletinu TME korešpondenciu súvisiacu s poskytovaním služby newsletter na ním uvedenú e-mailovú adresu, na ktorú má byť zasielaný Bulletin TME.
 2. Pre využívanie služby Bulletin TME je nevyhnutné, aby mal používateľ webovej lokality založený aktívny, správne nastavený účet elektronickej pošty, ako aj počítač pripojený k sieti.
 3. Každý Bulletin TME obsahuje:
  • Informácie o TME ako odosielateľovi
  • Obsah
  • Informácie o spôsobe zrušenia služby Bulletin TME

Používateľ internetového portálu, ktorý sa rozhodne prihlásiť sa na zoznam odberateľov Bulletinu TME, vyjadruje súhlas s doručovaním marketingových informácií poskytovaných elektronickou cestou v súlade s čl. 8 ods. 1 Zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou Ú. v. č. 144 pol. 1204 z roku 2002) vo forme Bulletinu TME.
Obsah Bulletinu TME je právne chránený, Odberatelia nie sú oprávnení využívať obsah TME na žiadne iné účely než je oboznámenie sa s jeho obsahom.

5. Zrušenie služby Bulletin TME

 1. Každý klient má právo kedykoľvek zrušiť službu Bulletin TME.
 2. K rozviazaniu zmluvy o poskytovaní služby Bulletin TME dôjde prostredníctvom:

a) odstránenia adresy elektronickej pošty z mailového zoznamu zo strany Odberateľa
Na to je potrebné:

 1. Navštíviť jednu zo stránok webovej lokality dostupnú na adresách: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 2. prejsť na hlavnú stránku alebo po prihlásení sa zo záložky „Váš účet“ do sekcie Bulletin TME
 3. do poľa „Váš e-mail” je potrebné uviesť e-mailovú adresu, ktorá má byť odstránená
 4. kliknutím na pole „uložiť“ a následne na odkaz nachádzajúci sa v zaslanom e-maile dôjde k odstráneniu uvedenej e-mailovej adresy z databázy odberateľov Bulletinu TME.

b) zaslania žiadosti Odberateľa o odstránenie adresy elektronickej pošty na adresu internet@tme.pl. Podmienkou odstránenia e-mailovej adresy z databázy odberateľov Bulletinu TME je zaslanie vôle zrušenia služby z e-mailovej adresy, ktorá má byť odstránená.

6. Reklamačné konanie

 1. Odberateľ Bulletinu TME má právo predložiť reklamáciu vo veciach týkajúcich sa poskytovania služby Bulletin TME.
 2. Reklamácie je potrebné zasielať na adresu: internet@tme.pl do 7 dní od dátumu výskytu udalosti, ktorá je dôvodom na predloženie reklamácie. Reklamácie zaslané po uplynutí tejto lehoty nebude spoločnosť TME brať do úvahy.
 3. Reklamácia musí obsahovať: e-mailovú adresu osoby podávajúcej reklamáciu (na túto adresu bude zaslaná odpoveď na reklamáciu), obsah reklamácie spolu s odôvodnením a návrhom na riešenie situácie opísanej v reklamácii.
 4. Reklamácia sa posudzuje v priebehu 14 dní od dátumu jej doručenia. Odpoveď na reklamáciu sa zasiela na e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej bola nahlásená reklamácia.

7. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť v momente ich zverejnenia na internetovej stránke TME.
 2. TME môže kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá najmä z dôvodu ich aktualizácie v prípade zmien v postupoch, ktoré spoločnosť TME prijala. V momente zverejnenia týchto Pravidiel na stránke webovej lokality TME sa tieto stávajú záväznými.
 3. Spoločnosť TME si vyhradzuje právo vypovedať odberateľovi bulletinu TME zmluvu o poskytovaní služieb stanovených v Pravidlách so zachovaním sedemdňovej výpovednej lehoty.
 4. V prípade porušenia ustanovení týchto Pravidiel alebo platných právnych predpisov zo strany odberateľa bulletinu, je spoločnosť TME oprávnená okamžite prerušiť poskytovanie služby bulletin TME.
 5. Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy vyplývajúce z týchto Pravidiel je poľské právo. Všetky spory sa budú riešiť pred príslušnými všeobecnými súdmi.
 6. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa poskytovania služby Bulletin TME nás kontaktujte na e-mailovej adrese: internet@tme.pl alebo písomne: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poľsko

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu