U bekijkt de website voor klanten uit: Netherlands. Op basis van uw locatiegegevens is de voorgestelde pagina voor u USA / US

Uw browser wordt niet meer ondersteund, download een nieuwe versie

Chrome Chrome Download
Firefox Firefox Download
Internet explorer Internet Explorer Download
Klantpaneel
In uw winkelwagen

RoHS

RoHS markering op onze site: RoHS-bemerkte producten voldoen aan de eisen van de EU RoHS-richtlijnen.
M.b.v. de zoekmachine kan het gewenste artikel gevonden worden. Na het zoeken zal – voor artikelen die aan de normen van de RoHS-richtlijn voldoen – in de kolom "Artikel, symbool en omschrijving" het teken RoHS verschijnen.
Alle informatie over RoHS-conformiteit wordt op basis van de ontvangen gegevens van onze leveranciers gegeven.

Toenemende ontwikkeling van technieken en technologieën op het gebied van elektrische en elektronische apparatuur resulteert in snellere innovatie van nieuwe generatie apparaten. Het gevolg hiervan is een aanzienlijk grotere hoeveelheid afval omdat de levensduur van deze apparatuur verkort is. Ze bevatten veel gevaarlijke stoffen zoals zware metalen (in het bijzonder kwik, cadmium, lood, zeswaardig chroom) en vlamvertragers wat maakt dat ook afvalstoffen die ontstaan gevaarlijk voor het milieu kunnen zijn. Om deze reden heeft de EU maatregelen in de wetgeving opgenomen om tot actie te dwingen zodat de risico’s die uit dit feit voortvloeien beperkt worden. Voor dit doel was het opzetten van een passende RoHS-richtlijn – Richtlijn inzake de beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen in de geselecteerde producten.

Transfer Multisort Elektronik heeft sinds 2005 componenten in het aanbod geintroduceerd die aan de RoHS-eisen voldoen. Wij streven er naar om volledige beschikbaarheid van milieuvriendelijke elementen te garanderen. Dit is echter afhankelijk van de mogelijkheden van de producenten van elektrische en elektronische componenten. Om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten heeft TME een systeem van controles voor de conformiteit van de elementen met de RoHS-richtlijn ingevoerd. Dit zorgt voor een probleemloze samenwerking met onze klanten.

Hieronder vindt u een uitleg over de juridische situatie met betrekking tot de RoHS-richtlijn.

RoHS – introductie

Per 1 juli 2006 is de EU RoHS-richtlijn (Restriction of use of certain Hazardous Substances) in werking getreden, m.b.t. bescherming van het milieu. Het verbiedt het gebruik van elektrische en elektronische producten met zes gevaarlijke stoffen (boven de toegestane maximale waarden), zoals:

 • kwik,
 • cadmium,
 • lood,
 • zeswaardig chroom,
 • middelen ter bescherming van vlammen (PBB en PBDE's).

De RoHS-richtlijn komt rechtstreeks uit een andere EU-richtlijn WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) de zgn. afvalrichtlijn en is nauw met deze verbonden. Beide richtlijnen zijn gericht op het verminderen van afval van afgedankte elektrische en elektronische producten en het elimineren van het risico van de milieubesmetting.

De maximale concentraties

Er wordt een maximale concentratie van 0,1% van het gewicht van een homogeen materiaal voor elke stof (met uitzondering van cadmium waarvan de waarde 0,01% is) toegelaten. Deze concentraties hebben geen betrekking op gewicht van het eindproduct of een enkel element maar alleen op het gewicht van het homogenemateriaal (homogene substantie) die theoretisch, mechanisch van andere stoffen kan worden gescheiden. Dit is een duidelijke definitie van de EU.

RoHS omvat productgroepen zoals:

 • grote huishoudelijke apparaten,
 • kleine huishoudelijke apparaten,
 • IT-en telecommunicatieapparatuur,
 • consumenten apparatuur,
 • verlichting,
 • elektrische en elektronische apparatuur (m.u.v. de grote, stationaire, industriële installaties),
 • speelgoed, vrijetijds-en sportartikelen,
 • automaten.

Geografische dekking

De RoHS-richtlijn is van toepassing op de EU-markten maar al snel werd het ook een standaard in de wereld markten als gevolg van de globalisering van de elektronica-industrie. Soortgelijke activiteiten onderworpen aan de RoHS-richtlijn zijn ook in vele landen uitgevoerd die niet-leden van de Europese Unie zijn.

Meer informatie

Na 1 juli 2006 is elk eindproduct onderworpen aan de richtlijn en op de Europese markt zal elk ingevoerd eindproduct aan de RoHS-richtlijn moeten voldoen. Dit betreft producten die zijn geimporteerd naar de Europese Unie alsmede producten welke bestemd zijn voor verkoop en binnen de Unie zijn geproduceerd. Onder RoHS vallen alle eindproducten met uitzondering van de componenten en tussenproducten die het eindproduct vormen. In de praktijk echter, zullen de fabrikanten componenten moeten gebruiken die aan de RoHS-richtlijn voldoen zodat hetzelfde eindproduct aan de eisen van de richtlijn voldoen.

Beperkingen

De correcte tenuitvoerlegging van de RoHS-richtlijn controleert de uitvoerende instantie die kan de nodige maatregelen nemen om de naleving van de richtlijn door de fabrikanten vast te stellen. Eventuele afwijkingen kunnen tot het opleggen van sancties, alsmede de volledige terugtrekking van het product uit de EU-markt leiden.

Stoffen voorwaardelijk goedgekeurd voor productie

De richtlijn voorziet een aantal concessies van de gebruiksbeperking van gevaarlijke stoffen te wijten aan het gebrek aan technische mogelijkheden om deze stoffen te vervangen.

De belangrijkste uitzonderingen zijn lood en kwik. Lood kan worden gebruikt:

 • in soldeerlegeringen met hoge smelttemperatuur (> 85% aan loodgehalte),
 • in piëzo-elektrische elementen,
 • in glas van beeldbuizen,
 • in de door de richtlijn bepaalde metaallegeringen.

Wat kwik aangaat – dit kan in tl-lampen en andere soorten lampen worden gebruikt. De richtlijn laat ook het op de bijzondere voorwaarden gebruik toe van cadmium en zeswaardig chroom. Op speciaal verzoek, kan de Unie voorwaardelijk andere schadelijke stoffen toelaten maar het zal slechts een tijdelijke toestemming zijn.

Markeringen van fabrikanten

Producten die onder de reikwijdte van de Richtlijn vallen (behalve componenten) moeten met de CE-markering worden aangeduid. Daarnaast hebben fabrikanten eigen aanduidingssystemen ingevoerd zodat deze producten eenduidig en gemakkelijk door klanten geïdentificeerd kunnen worden.

De impact van de richtlijn op EU-en mondiale markten

De richtlijn heeft een grote impact, op niet alleen de fabrikanten en toeleveranciers rechtstreeks maar ook op logistiek, kwaliteitscontrole, magazijnvoorraden, levering en de eindgebruiker. RoHS heeft ook invloed op de producten die er niet direct onder vallen want de fabrikanten moeten zich anticiperen op de verschillende gebruiksmogelijkheden van hun producten door de eindgebruiker, wiens belang wordt beschermd door de richtlijn.

Verklaring van overeenstemming met RoHS

Volgens de eisen van de Europese Unie moeten producten die onder de Richtlijn vallen (behalve componenten) verplicht een verklaring van overeenstemming hebben. Daarnaast kunnen klanten eisen dat documenten die deze overeenstemming bevestigen in de vorm van volledige documentatie worden verschaft. In praktijk worden RoHS-onderdelen ook op multi- en individuele verpakkingen, op facturen en vrachtbrieven aangeduid.

Markeringen groen en PB vrij

Er komen ook markeringen van de fabrikanten zoals groen en PB vrij voor. Deze etiketten zijn niet conform aan RoHS. De eerste betekent slechts de beperking van het gebruik van schadelijke stoffen die niet voor loodvrij solderen proces (hogere temperatuur solderen) geschikt zijn. De tweede betekent het product zonder lood.

Verhoogde productie kosten conform RoHS

Gebruiksbeperking van schadelijke stoffen brengt de introductie van nieuwe, duurdere metalen en hun verbindingen in het productieproces met zich mee. Het proces zelf zal ook worden veranderd zodat het aan de RoHS-conform productie kan worden aangepast. Al deze veranderingen zullen tot een aanzienlijke toename van de kosten van de fabricage conform de richtlijn leiden.

De nieuwe soldeerlegeringen

Bestaande soldeerlegeringen moeten uit de productieprocessen geëlimineerd worden. Het belangrijkste element verboden in de richtlijn is lood. De EU heeft echter geen duidelijk alternatief in dit opzicht gekozen. De meest populaire loodvrije legering die vervangen kan worden voor loodlegeringen is legering welke op tin, zilver en koper (SAC) is gebaseerd. Echter, het heeft een hogere smelttemperatuur.

De volledige naleving van de RoHS

Volledige naleving van de RoHS vereist niet alleen de vermindering van de stoffen die in de richtlijn zijn verboden, maar ook om de componenten aan het loodvrije soldeer proces aan te passen, en het onderdeel voor een hogere soldeertemperatuur bestendig te maken. Helaas smelten loodvrije soldeerlegeringen bij een temperatuur van ongeveer 400 ° C hoger dan loodlegeringen. Dit verhoogt ook de soldeertijd wat negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de gesoldeerde verbindingen heeft. Een mogelijk alternatief in dit onderwerp zijn elektro lijmen die nu nog niet op grote schaal zijn gebruikt.

De bovenstaande informatie is niet volledig om zo'n groot onderwerp als de RoHS-richtlijn volledig uiteen te zetten. We hopen dat deze beschrijving onze klanten meer inzicht heeft gegeven omtrent de problemen en mogelijke oplossingen.

RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011
betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
(herschikking) (versie EN)