Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu

Panel zákazníka
Vo Vašom košíku

RoHS

Označenie RoHS na našej strane: produkty, ktoré sú označené symbolom RoHS, spĺňajú Pomocou vyhľadávača nájdite požadovaný produkt. Ak tento produkt spĺňa požiadavky Smernice RoHS, v stĺpci "Produkt, symbol a opis" sa objaví symbol RoHS.
Všetky informácie ohľadne shodnosti produktov so Smernicou RoHS poskytujeme výlučne na základe údajov získaných od našich dodávateľov.

Neustále sa zrýchľujúci rozvoj techniky a technológie v oblasti elektrických a elektronických spotrebičov neustále zväčšuje objem produkcie nových generácií zariadení. Vzhľadom na s tým súvisiacu skracujúci sa čas aktívneho využívania týchto zariadení, dôsledkom tohoto rozvoju je hromadenie sa značného množstva odpadov. Keďže tieto zariadenia obsahujú veľké množstvo nebezpečných chemických látok, napríklad ťažké kovy, predovšetkým ortuť, kadmium, olovo, šesťmocný chróm, prípadne chemické látky znižujúce horľavosť, v konečnom dôsledku sa stáva tento odpad nebezpečným vzhľadom na ochranu životného prostredia. Európska Únia preto podnikla kroky v sfére legislatívy, ktoré by mali vynútiť určité činnosti, cieľom ktorých je zminimalizovanie takéhoto druhu nebezpečenstva. S týmto cieľom bola preto prijata príslušná Smernica RoHS – smernica upravujúca používanie niektorých nebezpečných látok vo vybraných druhoch produktov. Firma Transfer Multisort Elektronik už od začiatku roku 2005 vedie intenzívny výskum a realizuje rôzne projekty, cieľom ktorých má byť príprava na implementáciu tejto smernice. Firma taktiež zavádza do svojej ponuky produkty spĺňajúce požiadavky Smernice RoHS. Cieľom firmy je zabezpečiť úplnú dostupnosť produktov nezaťažujúcich životné prostredie, čo je však, na druhej strane, závislé od možností výrobcov elektrických a elektronických elementov. Vychádzajúc v ústrety očakávaniam klientov, firma TME zaviedla systém kontroly kvality, ktorého cieľom je zabezpečiť zhodnosť produktov so Smernicou RoHS. Umožní to bezproblémovú spoluprácu s odberateľmi firmy v prechodnej fáze implementácie smernice.
Chceme podotknúť, že v prípade potreby poskytujeme našim klientom potrebnú pomoc, disponujeme materiálmi približujúcimi problematiku, organizujeme konzultácie ale taktiež poskytujeme úplnú dokumentáciu zhodnosti so Smernicou RoHS produktov jednotlivých výrobcov.
V prípade otázok kontaktujte prosim rohs@tme.pl

V dole uvedenom texte je priblížená legislatívna stránka Smernice RoHS:

RoHS – Úvod

Dňa 1. júla 2006 nadobúda platnosť nová Smernica RoHS Európskej Únie (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances) týkajúca sa ochrany životného prostredia. Táto smernica zakazuje používať (v koncentráciách prekračujúcich maximálne povolené hodnoty) v elektrických a elektronických zariadeniach šesť nebezpečných chemických látok, a to:

 • ortuť,
 • kadmium,
 • olovo
 • šesťmocný chróm
 • prostriedky znižujúce horľavosť: polybrómované bifenyly (PBB) a polebrómované difenylétery (PBDE)

Základom Smernice RoHS je iná smernica Európskej Únie – smernica WEEE (Waste from Electrical and electronic Equipment), tzv. odpadová smernica. Cieľom oboch smerníc je obmedzenie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, a tým vyeliminovanie rizika znečistenia životného prostredia odpadom z týchto produktov.

Maximálne povolené hodnoty koncentrácie nebezpečných látok

Maximálna povolená koncentrácia pre každú nebezpečnú chemickú látku je stanovená na 0,1% hmotnosti homogénneho materiálu. Výnimkou je kadmium, pre ktoré je hranica maximálnej povolenej koncentrácie stanovená na hodnotu 0,01%. Dôležité pritom je to, že tieto hodnoty sa nevsťahujú na koncovú hmotnosť produktu alebo jeho elementu, ale na hmotnosť homogénneho materiálu – materiálu, ktorý je teoreticky možné mechanicky oddeliť od iného materiálu. Je to jednoznačná definícia Európskej Únie.

Skupiny produktov podliehajúcich Smernici RoHS

Smernica RoHS sa týka nasledujúcich skupín produktov:

 • veľké domáce spotrebiče,
 • malé domáce spotrebiče,
 • telekomunikačné a IT zariadenia,
 • spotrebiteľský tovar,
 • svietidlá a príslušenstvo,
 • elektrické a elektronické zariadenia (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyslových zariadení),
 • hračky, športové a rekreačné náradia a výstroj,
 • automaty.

Teritoriálny dosah

Smernica RoHS sa týka trhov Európskej Únie, ale vzhľadom na globalizáciu elektrotechnického priemyslu veľmi rýchlo sa stala štandardom na mnohých svetových trhoch. Podobné aktivity, podmienené Smernicou RoHS sú vedené v mnohých krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej Únie.

Viac informácií

Každý koncový produkt, podliehajúci Smernici RoHS a predstavený na trhu po 1. júli 2006, bude musieť spĺňať požiadavky kladené Smernicou RoHS. Týka sa to tak produktov dovážaných na teritórium Európskej Únie, ako aj produktov vyprodukovaných a určených na predaj na území Európskej Únie. Smernica RoHS sa týka hotových produktov, netýka sa však elementov a komponentov, z ktorých sa skladajú hotové koncové produkty. V praxi však výrobcovia budú potrebovať elementy a komponenty zhodné so Smernicou RoHS, pretože len vtedy koncový produkt môže spĺňať požiadavky kladené Smernicou RoHS.

Obmedzenia

Na správnu implementáciu Smernice RoHS do praxe dozerá príslušný výkonný orgán, ktorý v prípade potreby má právo podniknúť príslušné kroky s cieľom vyžadovať od výrobcov produktov splnenie požiadavok kladených Smernicou RoHS. Nesplnenie týchto požiadavok môže viesť k udeleniu finančných pokút ako aj k úplnému odstráneniu daného produktu z trhu Európskej Únie.

Chemické látky podmienečne povolené vo výrobnom procese

Smernica RoHS špecifikuje niekoľko výnimok v obmedzeniu používania nebezpečných chemickćh látok, vzhľadom na limitácie technických možností pri nahradení týchto látok inými.

Hlavnými výnimkami sú ortuť a olovo. Olovo môže byť použité:

 • v spájkovacích zmesiach s vysokou teplotou topenia (>85% olova),
 • v piezoelektrických materiáloch,
 • v skle používanom na výrobu obrazoviek,
 • v zmesiach kovov prísne určených Smernicou RoHS.

Ortuť môže byť použitá vo fluorescenčných lampách a lampách iných typov Smernica povoluje taktiež používanie kadmia a šesťmocného chrómu na povrchovú úpravu materiálov ale len pri splnení špeciálnych podmienok.
Na základe špeciálnych žiadostí môže Európska Únia povoliť používanie niektorých iných nebezpečných chemických látok, ale vždy sa jedná len o povolenia dočasné.

Označenia výrobcov

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje Smernica (okrem súčiastok), musia byť označené znakom CE. Výrobcovia okrem toho pre uľahčenie klientom jednoznačnej identifikácie týchto produktov zaviedli vlastné systémy označenia.

Vplyv Smernice RoHS na trhy Európskej Únie

Smernica RoHS ma veľký vplyv nie len na výrobcov a zásobiteľské firmy, ale nepriamo aj na logistiku, systémy kontroly kvality, skladové zásoby, dodávky tovaru a taktiež na koncového klienta. Smernica RoHS ma tiež vplyv na produkty, ktoré priamo pod ňu nepodliehajú, nakoľko výrobcovia musia predvídať rôznorodé využívanie svojích produktov koncovým klientom, dobro ktorého je primárnym cieľom Smernice.

Deklarácia zhodnosti produktu so Smernicou RoHS

Európska únia vyžaduje, aby výrobky, na ktoré sa vzťahuje Smernica RoHS (okrem súčiastok), spĺňali požiadavky tejto smernice. Klienti tak môžu dodatočne žiadať dodanie dokumentov potvrdzujúcich takúto zhodu v podobe kompletnej dokumentácie. Okrem toho sa praktizuje označovanie výrobkov spĺňajúcich požiadavky smernice RoHS na veľkoobchodných baleniach, individuálnych obaloch, faktúrach alebo na nákladných listoch.

Označenia "GREEN" a "PB free"

Niektoré produkty sú tiež označené symbolmi "GREEN" alebo "PB free", avšak nie sú to označenia zhodné so Smernicou RoHS. Prvý symbol označuje výlučne obmedzené použitie škodlivých a nebezpečných chemických látok, neprispôsobenie na bezolovnaté spájkovanie (vyššia teplota spájkovania), druhý symbol označuje produkt neobsahujúci olovo.

Zväčšené výrobné náklady produktov zhodných so Smernicou RoHS

Obmedzenie používania škodlivých chemických látok v produkcii prináša so sebou potrebu zavedenia do výrobného procesu nových, drahších kovov a ich zlúčenín. Sám proces výroby musí byť ale tiež zmenený, ak má byť výsledný produkt zhodný so Smernicou RoHS. Všetky tieto zmeny sú zviazané s nárastom nákladov na produkciu elementov zhodných so Smernicou RoHS.

Nové spájkovacie zmesy

Aktuálne používané spájkovacie zmesy je potrebné vyeliminovať z výrobných procesov. Najdôležitejším elementom týchto zmesí je Smernicou zakázané olovo. Na druhej strane však Únia neurčila jednoznačne žiadnu alternatívu v tomto smere. Najpopulárnejšou spájkovacou zmesou neobsahujúcou olovo je zmes na báze cínu, medi a striebra (SAC). Jej nedostatkom je však značne vyššia teplota topenia.

Úplná zhodnosť so Smernicou RoHS

Aby daný produkt dosiahol úplnú zhodnosť so Smernicou RoHS nevystačí len obmedziť obsah škodlivých chemických látok definovaných Smernicou RoHS, ale je taktiež potrebné prispôsobiť výrobok na bezolovnaté spájkovanie, čo znamená zabezpečiť jeho odolnosť voči vyššej teplote topenia spájkovacej zmesi. Bohužiaľ, teplota topenia spájkovacích zmesí neobsahujúcich olovo je vyššia približne o 40°C než teplota topenia zmesí obsahujúcich olovo. Predlžuje sa taktiež čas potrebný na spájkovanie, čo má negatívny vplyv na kvalitu vzniknutého spoja. Možným alternatívnym riešením v tomto smere sú elektrovodivé lepidlá, ktoré však zatiaľ nenašli širšie uplatnenie v praxi.

Tu uvedené informácie samozrejme nevyčerpávajú úplne tak obšírnu tému akou je Smernica RoHS. Dúfame však, že sme Vám, našim klientom, aspoň trošku priblížili s ňou súvisiace problémy a možnosti ich riešenia.

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EÚ z 8. júna 2011
o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
(prepracované znenie) (verzia EN)