Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US
Тук ще намерите бившия ”паркинг”
Панел на клиента
Във Вашата кошница
Регистрирай се

Политика за качеството

Високото качество е ценност, която е важна за нас не само по отношение на предлаганите продукти, но и от нивото на предоставяните услуги.
Отдаваме голямо значение на ефективността на нашата работа, скоростта на обработка на поръчките и начина, по който се съхраняват и разпространяват продуктите.

Това е потвърдено от притежаваните сертификати:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Нашите най-високи стандарти за управление на качеството са потвърдени от сертификат PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Системата PN-EN ISO 14001:2015 се внедрява във фирми, за които опазването на околната среда е важна част от бизнеса. TME ограничава до минимум отрицателното въздействие върху околната среда, противодейства на замърсяването и въвежда проекологични решения.

Политика по качеството и околната среда

Най-важните критерии в дейността на TME е постигането на водеща позиция на пазара в Централна, Източна и Северна Европа в дистрибуцията на електронни, електромеханични компоненти и сервизно оборудване, както и непрекъснатото укрепване на тази позиция. Фирмата се стреми да постигне позицията на "фирма на първия избор", предлагайки все по-широка гама от продукти и услуги с качество, отговарящо на нуждите на настоящите и бъдещите ни клиенти. TME води политика на устойчиво развитие, като приема съзнателни и правилно оформени отношения между икономическия растеж, грижата за околната среда и здравето на хората.

Важен елемент от процесите, протичащи във всички организационни звена на Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., е осигуряване на качеството и непрекъснатото му подобряване.

Нашата политика реализираме чрез:

 • Внедряване и непрекъснато усъвършенстване на интегрираната система за управление на качеството по ISO 9001: 2008 и околната среда по ISO 14001: 2005, позволяващи добра организация на работа, удовлетворяваща нашите клиенти и служители;

 • Отговорно и ефективно използване на суровини, енергия и минимизиране на генерираните отпадъци и емисии във въздуха, както и предотвратяване на замърсяването;

 • Спазване на законовите и други изисквания, свързани с екологичните аспекти, приложими за нашия бизнес;

 • Въвеждане и прилагане на политика за управление и надзор на химичните вещества;

 • Установяване с клиенти, както и с доставчици на постоянни, партньорски бизнес контакти, позволяващи удовлетворяване на изискванията на клиентите;

 • Увеличаване на директните контакти с клиентите чрез маркетингови пътувания, конференции и изложения с цел задоволяване на нуждите на настоящи и бъдещи клиенти, като се вземат предвид спецификите на пазарите;

 • Адаптиране и специализация на продуктовата оферта на TME към нуждите на настоящите и бъдещите пазари;

 • Подобряване на организацията на фирмата по отношение на навременна доставка на поръчки;

 • Поддържане на реализуемостта на поръчките от склада на TME на постигнатото ниво;

 • Анализ на рекламационните заявления с цел отстраняване на причините за възникналите грешки, които са причина за тези оплаквания;

 • Качество с цел постигане на стратегическата цел, която е положителен икономически резултат и разширяване на вътрешния и външния пазар;

 • Непрекъснато подобряване на ефективността на интегрираната система за управление на качеството и околната среда;

 • Мотивиране и непрекъснато подобряване на квалификациите на служителите на ТМЕ, така че техните дейности в областта на качеството да бъдат осъзнати и отговорни, а информацията за опазване на околната среда да ги насърчава да се държат по екологосъобразен начин.

Председател на Управителния Съвет на Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия