Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US
Тук ще намерите бившия ”паркинг”
Панел на клиента
Във Вашата кошница
Регистрирай се

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА БЮЛЕТИН (Бюлетин на TME)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА БЮЛЕТИН (Бюлетин на TME)

Дата на влизане в сила: 30 март 2012
Последна актуализация: 25 май 2018

 1. Общи постановления
 2. Заявяване за услугата Бюлетин на ТМЕ
 3. Обработване на личните данни на абонатите
 4. Условия за извършване на услугата Бюлетин на ТМЕ
 5. Отказване от услугата Бюлетин на ТМЕ
 6. Процедура за предявяване на рекламация
 7. Заключителни разпоредби

1. Общи постановления

 1. Издателят на Бюлетина с наименование „Бюлетин на ТМЕ” е дружество Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. със седалище в гр. Лодз (Полша), адрес: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, регистрирано в Районния съд на Лодз – Шродмиешчие в Лодз, XX Стопански отдел от Националния съдебен регистър с номер 0000165815, размер на дружествения капитал: 3.300.000,00 полски злоти, номер ДДС 729-010-89-84, REGON 473171710 (наричано по-нататък TME).
 2. Предмет на услугата Бюлетин на ТМЕ е изпращане от ТМЕ чрез електронна поща със съгласието на потребителя, безплатно, периодично, не по-често от един път седмично, на e-mail адрес, посочен от потребителя на уеб сайта електронен бюлетин, съдържащ информация за офертата на ТМЕ и нейните дъщерни дружества, събития и всички други информации, които са свързани с търговската дейност на ТМЕ и нейните дъщерни дружества, (наричан по-нататък Бюлетин на ТМЕ) по правилата определени в настоящия Правилник и съгласно действащите нормативни разпоредби.
 3. Абонат на Бюлетина на ТМЕ може да бъде всяко физическо или юридическо лице, както и организационна единица без юридическа правосубектност (по-нататък Потребител на уеб сайта или абонат).

2. Заявка на услугата Бюлетин на ТМЕ
Регистрирането на услугата Бюлетин на TME е възможно от нивото на:

 1. формуляра за регистрация
 2. главната страница на сайта на TME
 3. подстраницата „Вашият акаунт”-> „Бюлетин на TME”

Заявка на услугата Бюлетин на ТМЕ от нивото на формуляра за регистрация
За да се запишете за Бюлетина, трябва:

 • Влезте на една от страниците на уеб сайта, достъпен на следните адреси: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 • Кликнете бутон “Регистрация”, разположен върху главната страница.
 • Попълнете съответния формуляр за регистрация, като изразите съгласие за електронния бюлетин
 • Изпращането на формуляра за регистрация и получаването на потвърждението за активирането на акаунта означава сключване на договор с TME за предоставяне на услугата Бюлетин на TME

Заявяване на услугата Бюлетин на TME от нивото на главна страница
За да се регистрирате да Бюлетина, трябва да:

 • Влезте на една от страниците на интернет сайта, достъпен про следните адреси: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 • В главната страница, в секцията “Бюлетин на TME” кликнете бутон “Регистрирай се”
 • След преминаване на страница с подробни информации трябва да въведете в полето “Вашият e-mail” e-mail адреса, на който ще бъдат изпращани информации и да изразите съгласие, което се намира по-долу от това поле.
 • Кликването върху линка, изпратен в електронната поща, потвърждаващ желанието за абониране, означава сключване на договор с TME за предоставяне на услугата Бюлетин на TME

Заявяване на услугата Бюлетин на TME от нивото на “Вашият Акаунт”
За да се регистрирате да Бюлетина, трябва да:

 • Влезте на една от страниците на интернет сайта, достъпен про следните адреси: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 • След логване трябва да преминете към меню „Вашият акаунт”->”Бюлетин на TME”
 • В полето “Вашият e-mail” въведете e-mail адреса, на който ще бъдат изпращани информации и изразете съгласие, което се намира под това поле.
 • Кликването върху линка, изпратен по електронната поща, потвърждаващ желанието за абониране, означава сключване на договор с TME за предоставяне на услугата Бюлетин на TME

Задълженията на ТМЕ, отнасящи се до извършване на услугата Бюлетин на ТМЕ, възникват само от този Правилник, както и от действащите нормативни разпоредби.

3. Обработка на личните данни на абонатите
Регистрацията на Потребителя на сайта като абонат на Бюлетина на ТМЕ е равнозначно с поръчване на услугата Бюлетин на TME, в това число изразяване от него на съгласие за обработка на неговите лични данни (e-mail адрес) от ТМЕ като администратор на данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (GDPR).

 1. Личните данни, посочени от абоната на Бюлетина на ТМЕ (e-mail адрес) няма да бъдат предоставяни на трети страни с изключение на оператора на информационната система с посредничеството, на който ще бъде реализирана услугата Бюлетин на ТМЕ, нито ще бъдат използвани за някаква друг цел освен предоставяне на услугата Бюлетин на ТМЕ.
 2. Оттегляне на съгласието за обработване от ТМЕ на личните данни на потребителя на сайта е равнозначно на отказ от използване на услугата Бюлетин на ТМЕ, определена в този Правилник. Отстраняването на e-mail адреса от списъка с e-mail адреси трябва да се извърши по реда, описан в точка 5.
 3. Като се грижи за поддържане на висок стандарт на извършваните услуги, ТМЕ е разработила Политика за защита на личните данни, в която е посочена информация за условията за обработване на личните данни от ТМЕ.

4. Условия за предоставяне на услугата Бюлетин на ТМЕ

 1. ТМЕ изпраща на абоната на Бюлетин на ТМЕ кореспонденция, свързана с извършване на услугата бюлетин на посочения от него e-mail адрес, на който трябва да бъде изпратен Бюлетина на ТМЕ.
 2. За използване на услугата Бюлетин на ТМЕ е необходимо притежаване от потребителя на сайта на активен, правилно конфигуриран e-mail акаунт, а също и компютър, свързан с интернет.
 3. Всеки Бюлетин на ТМЕ съдържа:
  • Информация за ТМЕ като подател
  • Съдържание
  • Информация за начина за отказване от услугата Бюлетин на ТМЕ

Потребителят на уеб сайта, който реши да се запише в списъка с абонати, получаващи Бюлетина на ТМЕ, изразява съгласие за получаване на маркетингови материали, изпращани по електронен път съгласно чл. 8, ал. 1 на Закона от 18 юли 2002 г. за извършване на услуги по електронен път (Държавен Вестник от 2002 г. № 144 поз. 1204) под формата на Бюлетин на ТМЕ.
Съдържанието на Бюлетина на ТМЕ подлежи на правна защита. Абонатите не са упълномощени да използват съдържанието на Бюлетина на ТМЕ по никакъв друг начин, освен само за запознаване с неговото съдържание.

5. Отказване от услугата Бюлетин на ТМЕ

 1. Клиентът може по всяко време да се откаже от услугата Бюлетин на ТМЕ.
 2. Прекратяване на договора за извършване на услугата Бюлетин на ТМЕ настъпва чрез:

a) самостоятелно изтриване от абоната на e-mail адреса от списъка с e-mail адреси:
За тази цел трябва да:

 1. влезе на една от страниците на интернет сайта, достъпен на следните адреси: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 2. от главна страница или след логване от меню “Вашият акаунт” да премине в секция Бюлетин на TME
 3. в полето “Вашият е-mail” трябва да въведе e-mail адреса, който трябва да бъде изтрит
 4. кликването върху бутона "запиши" и след това върху линка в изпратеното e-mail съобщение води до изтриване на посочения адрес на електронна поща от базата данни на абонати на Бюлетина на TME

б) уведомяване от абоната на желание за изтриване на електронния адрес, изпратено на адрес internet@tme.pl. Условието за изтриване на e-mail адрес от базата данни на абонати на Бюлетина на TME е изпращане на желание за отказ от бюлетина.

6. Процедура за предявяване на рекламация

 1. Абонатът на Бюлетин на ТМЕ има право да предяви рекламация по въпроси отнасящи се до извършване на услугата Бюлетин на ТМЕ.
 2. Рекламация трябва да се предявява чрез електронна поща на адрес: internet@tme.pl, в 7-дневен срок от датата на възникване на събитието, което обосновава предявяването на рекламацията. Предявени след този срок рекламации няма да бъдат разглеждани от ТМЕ.
 3. Рекламацията трябва да съдържа: e-mail адрес на лицето предявяващо рекламация (на този адрес ще бъде изпратен отговор за рекламацията), описание на рекламацията заедно с обосноваване и предложение за решаване на обхванатата от рекламацията ситуация.
 4. Рекламацията се разглежда в срок от 14 дни от датата на получаването. Отговор на рекламацията се изпраща на e-mail адреса, чрез който е била предявена.

7. Заключителни разпоредби

 1. Настоящият Правилник влиза в сила от момента на неговото публикуване в интернет страницата на TME.
 2. TME може да въведе изменения в настоящия Правилник във всеки един момент, по-специално с цел неговото актуализиране в случай на промяна на процедурите приети от ТМЕ. Всеки път от момента на публикуването в интернет сайта на ТМЕ, измененията на Правилника стават задължителни.
 3. TME си запазва правото да прекрати с абоната на Бюлетина на ТМЕ договора за извършване на услугите определени в Правилника със запазване на седем дневен срок на предизвестие.
 4. В случай на нарушаване от абоната на Бюлетина на ТМЕ на разпоредбите на Правилника или на действащите правни разпоредби, ТМЕ има право веднага да прекрати предоставянето на услугата Бюлетин на ТМЕ.
 5. Законодателството, приложимо за всички правни отношения, произлизащи от Правилника, е полското право. Всички спорове ще се решават от компетентните съдилища.
 6. В случай на някакви допълнителни въпроси, отнасящи се до извършване на услугата Бюлетин на ТМЕ, молим за контакт на e-mail адрес: internet@tme.pl или с писмо: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Полша

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия