Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

Information RODO/GDPR

Kära kunder,

den 25 maj 2018 ändras gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter. Allmäna dataskyddsförordningen (nedan kallad “GDPR”) av den 27 april 2016 börjar gälla fullt ut. Därför riktar vi denna information till våra kunder och potentiella kunder för att informera om hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. med säte i Łódź, adress: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (nedan kallat TME) är personuppgiftsansvarig för behandlingen för dina personuppgifter och därmed den som ensam bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av dina personuppgifter. Det är frivilligt att lämna ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter, men nödvändigt för att ingå ett avtal och därefter tillhandahålla tjänsten.

Information om behandling av personuppgifter

frågor som rör skydd av personuppgifter kan du kontakta uppgiftsskyddsombudet på e-postadressen dpo@tme.eu eller skicka ett brev med post till vårt huvudkontor.

Insamling av personuppgifter och ändamål med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter, eftersom det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, dvs. tillhandahålla tjänsten (enligt artikel 6.1 b GDPR), inklusive:

 • registrera användaren i beställningssystemet och tillhandahålla användarservice, inklusive presentation av produktutbudet och orderhantering (enligt artikel 6.1 b GDPR);
 • hantera klagomål och reklamationer (enligt artikel 6.1 c GDPR);
 • kräva skadestånd enligt det ingångna försäkringsavtalet (enligt artikel 6.1 f GDPR), där det rättmätiga ändamålet är skadeståndsrätten; för arkivändamål (enligt artikel 6.1 c GDPR);
 • för statistiska ändamål (enligt artikel 6.1 f GDPR), där den personuppgiftsansvariges rättmätiga ändamål är att ha information om statistik för våra aktiviteter, så att vi kan förbättra vår verksamhet.

Dessutom krävs enligt lag att vi behandlar dina personuppgifter för skatter och redovisningsändamål.

Vi kan dessutom behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, dvs. för att främja våra produkter och tjänster. Om vi gör det utan att använda elektroniska kommunikationsmedel utgör artikel 6.1 f GDPR den rättsliga grunden, där den personuppgiftsansvariges rättmätiga ändamål är att vidta marknadsföringsåtgärder. Om vi däremot använder elektroniska kommunikationsmedel för detta ändamål, dvs. e-post, telefon, så behandlar vi dina personuppgifter endast på grundval av ditt samtycke med beaktande av andra gällande lagar (enligt artikel 6.1 a GDPR).

Mottagare av personuppgifterna

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra enheter som ska fortsätta behandla dina personuppgifter för egen räkning, inklusive bl. a.:

 • enheter som tillhandahåller post- eller budtjänster;
 • banker och betalningsförmedlare (beroende på den betalningsform som valts av kunden) - för att återbetala oskäliga betalningarr;
 • statliga myndigheter eller andra behöriga organ enligt lag för att uppfylla våra skyldigheter (skattemyndigheten, brottsbekämpande myndigheter, etc.);
 • betalningsförmedlare (om kunden valt sådan betalningsform) – för att genomföra betalningen;
 • enheter som servar våra IT-system (värdföretag, IT-tjänsteleverantörer);
 • enheter som tillhandahåller juridisk bistånd, redovisningstjänster, skatte- eller rådgivningstjänster.

Lagringstid av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att sparas under hela avtalstiden (tillhandahållandet av tjänsten) samt därefter:

 • Personuppgifter som lämnas i avtal – fram till dess att fordringar enligt avtalet preskriberas (högst 10 år efter det att avtalet upphört);
 • För ändamål som följer av lag, i synnerhet skyldigheten att spara redovisningsdokument, utfärda fakturor, etc.;
 • Underlag till garantiåtagande och klagomål kommer att sparas i 1 år efter garantitiden eller avgörandet av klagomålet;
 • Personuppgifter för marknadsföringsändamål:
  • vid behandling av personuppgifter på grundval av samtycke – fram till dess att samtycket återkallas;
  • vid behandling av personuppgifter på grundval av TME:s rättmätiga ändamål – fram till dess att en invändning görs;
 • Personuppgifter som lämnas via kontaktformuläret – fram till dess att eventuella fordringar preskriberas (högst 3 år).

Dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling, rätt till överföring av personuppgifter, rätt att göra invändningar, rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas (förutsatt att behandlingen sker på grundval av samtycke).

Om du dessutom anser att dina personuppgifter behandlas i strid med bestämmelserna i GDPR har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten för personuppgifter.

Automatisk behandling av personuppgifter (profilering)

Dina personuppgifter behandlas på ett automatiskt sätt (inklusive i form av profilering), men det kommer inte att leda till några rättsverkningar för dig eller på annat sätt väsentligt påverka din situation.

Profilering av personuppgifter av TME innebär behandling av dina personuppgifter (även på ett automatiskt sätt) då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personliga preferenser och intressen.

Har du frågor?

Kontakta vår specialist om du har frågor eller tveksamheter gällande skydd av dina personuppgifter:
Dataskyddsombud
e-mail: dpo@tme.eu

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta