Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US
Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

Privatpolicy

Vi rekommenderar att personer som besöker webbtjänsten som finns tillgänglig på adresserna (www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de) och kunder av Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. eller dess dotterbolag tar del av denna Privatpolicy innan de anger några personuppgifter och/eller fyller i något elektroniskt formulär som finns i webbtjänsten. Denna policy anger vilken information som möjliggör identifiering av en person kan samlas in och utnyttjas. Denna policy omfattar även andra väsentliga frågor gällande personers integritet.
 
 

Privatpolicy

Innehållsförteckning:

1. Allmänna bestämmelser
2. Insamlande av personuppgifter
3. Utnyttjande av personuppgifter
4. Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter
5. Förvaringstid för personuppgifter
6. Dataskyddsombud
7. Informationssäkerhet
8. Datainsamling med hjälp av cookiefiler
9. Profilering
10. Prenumeration av avgiftsfria nyhetsbrev (TMEs nyhetsbrev)
11. Länkar till andra webbsidor
12. Slutliga bestämmelser

 

1. Allmänna bestämmelser

Syftet med denna policy är att:

 • garantera att du är införstådd med vilka personuppgifter vi samlar in från dig och på vilka grunder samt orsaker varför vi samlar in och utnyttjar personuppgifterna samt vem vi överför uppgifterna till;

 • förklara på vilket sätt som vi utnyttjar personuppgifter som du överlämnar till oss så att du med glädje använder TMEs webbtjänst; samt

 • förklara dina rättigheter och preferenser vad gäller som personuppgifter som vi samlar in och det sätt som vi skyddar din integritet på.

1) Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. med säte i Łódź, adress: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, registrerat vid Tingsrätten i Łódź –Śródmieście, 20e Näringslivsavdelningen för Nationella domstolsregistret (KRS) nr 0000165815, aktiekapital: 3.300.000,00 złoty, NIP 729-010-89-84, REGON 473171710 (nedan kallat Bolaget) samt dess dotterbolag följer regler för integritet av fysiska personer och skyddar deras personuppgifter.

Denna privatpolicy tillämpas på all information som samlas in eller utnyttjas av Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. eller dess dotterbolag och i synnerhet avser tjänster som erbjuds av Bolaget eller dess dotterbolag via webbtjänster som är tillgängliga på adresserna : www.tme.eu/pl, /gb, /de, /ro, /hu, /cz, /sk, /es, /it, /sk som nedan var och en för sig kallas för ”TMEs webbtjänst”.

2) Om det i förhållande till en viss TMEs webbtjänst gäller särskilda lagkrav gällande integritetsskydd och behandling av personuppgifter så regleras dessa i en särskild privatpolicy och finns tillgängliga i den TMEs webbtjänst som de avser (nedan ”TMEs lokala privatpolicy”). Bestämmelser i TMEs lokala privatpolicy, i den omfattning som de inte stämmer överens med denna TMEs Privatpolicy, ersätter, modifierar eller exkluderar bestämmelser i denna Privatpolicy, men uteslutande i förhållande till den TMEs webbtjänst som den Lokala privatpolicyn finns tillgänglig på.

3) Denna Privatpolicy omfattar inte tredje parts webbsidor och tjänster som nås med hjälp av länkar i ovanstående webbtjänst.

4) Med kund avses i denna Policy privatpersoner som besöker TMEs webbtjänst och/eller utnyttjar Bolagets eller dess dotterbolags tjänster.

 

2. Insamlande av personuppgifter

1) Personuppgiftsansvarig, dvs. den aktör som bestämmer om syftet med och metoder för behandling av personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan: GDPR) i förhållande till personuppgifter av kunder, potentiella kunder och andra fysiska personer vilka använder webbsidan https://www.tme.eu är Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. med säte i Łódź, adress: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (nedan: TME).

2) Vi behandlar dina personuppgifter eftersom detta är nödvändig för att verkställa det avtal som ingåtts via webbsidan https://www.tme.eu, dvs. utföra tjänsten (vilket överensstämmer med art. 6 1b st. i GDPR) och dessutom behandlar vi personuppgifter i syfte att:

 • registrera Användaren i beställningssystemet samt tillhandahålla användarservice inkl. presentation av produktoffert och genomförande av beställning (vilket överensstämmer med art. 6 1b st. i GDPR);
 • kontakta Användaren och besvara problem/förfrågan som anmälts med hjälp av formulär; (vilket överensstämmer med art. 6 1a st. i GDPR);
 • kontakta Användaren och besvara förfrågan gällande produktoffert som anmälts med hjälp av formulär (vilket överensstämmer med art. 6 1a st. i GDPR);
 • handlägga klagomål och reklamationer (vilket överensstämmer med art. 6 1c st. i GDPR);
 • driva krav i samband med ett ingånget försäkringsavtal (vilket överensstämmer med art. 6 1f st. i GDPR) där det syftet att driva kraven är berättigat enligt lag;
 • i arkiveringssyftet (vilket överensstämmer med art. 6 1c st. i GDPR);
 • samla in statistik (vilket överensstämmer med art. 6 1f st. i GDPR) där administratörens syfte att ha information om statistik gällande våra aktiviteter för att effektivisera vår verksamhet är berättigat enligt lag.

Dessutom kan vi behandla personuppgifter i marknadsföringssyftet, dvs. för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Om vi gör detta utan att använda elektroniska kommunikationsmedel så utgörs den rättsliga grunden för sådana åtgärder av art. 6 1f i GDRP där administratörens syfte att bedriva marknadsföringsaktiviteter är berättigat enligt lag. Om vi däremot använder elektroniska kommunikationsmedel, dvs. e-post, telefon behandlas personuppgifterna endast på basis av ditt samtycke med hänsyn till annan gällande lagstiftning (vilket överensstämmer med art. 6 1a st. i GDPR).

3) Personuppgifter av Bolagets kunder behandlas och skyddas enligt lagföreskrifter som gäller för skydd av personuppgifter, bl.a. föreskrifter i GDPR samt lagen om skydd av personuppgifter.

Bolaget överlämnar, säljer och lånar inte ut de insamlade personuppgifterna till andra personer och institutioner med undantag för situationer då Bolaget måste fullfölja skyldigheten enligt lag eller med samtycke av berörd person. Bolaget kan anförtro andar aktörer för behandling av personuppgifter på de villkor som fastställs i gällande lagföreskrifter.

4) Genom att registrera sig i tjänsten med hjälp av registreringsformuläret anger kunden för- och efternamn, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer, land, ort, postnummer, språk. Det är frivilligt att ange personuppgifter men det är nödvändigt att ange för- och efternamn och bostadsadress för att kunna ingå ett avtal om försäljning av varor med Bolaget.

5) Under registreringen anger kunden användarnamn och lösenord som skyddar kundens konto i tjänsten. Kunden ska skydda användarnamnet och lösenordet så att de inte kan användas av obehöriga personer.  

3. Utnyttjande av personuppgifter

1) Personuppgifter kan överlämnas till andra aktörer som behandlar personuppgifterna i eget namn, inkl. bl.a.:

 • aktörer som driver post- eller budverksamhet;
 • banker och betalningsförmedlare (beroende på det betalningssätt som valts av kunden) - för återbetalning av oskäliga betalningar;
 • betalningsförmedlare (w om kunden valt sådant betalningssätt) – i syfte att genomföra betalningen;
 • statliga myndigheter eller aktörer som är behöriga enligt gällande lagstiftning för att de ska kunna fullfölja sina skyldigheter (Skatteverket, Polis, Åklagarmyndigheter, osv.);
 • aktörer som handhar våra IT-system (hostingföretag, IT-leverantörer);
 • aktörer som utför tjänster inom rättslig hjälp, revision, skatter, indrivning eller rådgivning åt oss.

2) Uppgifter som samlas in genom kundens direkta kontakt med Bolaget via webbsidan används endast i syfte att kommunicera med kunden och ta ställning till dennes förfrågningar.  

4. Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

1) Du har rätt att få insyn i dina personuppgifter, rätta till dem, ta bort, begränsa behandlingen, rätt att överföra uppgifter, rätt att inkomma med invändningar, rätt att när som helst återkalla samtycket utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades (då behandling sker på basis av samtycket).

Dessutom när du finner att behandlingen strider mot föreskrifter i GDPR har du rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter (Myndigheten för skydd av personuppgifter).

 

5. Förvaringstid för personuppgifter

Dina personuppgifter förvaras under avtalets giltighetstid (genomförande av tjänsten) samt efter dess utgång:

 • Personuppgifter - tills kraven i samband med avtalet preskriberas (maximalt 10 år efter avslutat fullföljande av avtalet);
 • I de syften som framgår av lagföreskrifter och i synnerhet skyldigheten att förvara bokföringshandlingar, utfärdande av fakturor osv.;
 • Handlingar gällande extra garanti och reklamation förvaras i 1 år efter utgången av extra garantin eller handläggning av reklamationen;
 • Personuppgifter som lämnas med hjälp av kontaktformulär - under preskriberingstiden för eventuella krav (maximalt 3 år).
 • Personuppgifter för marknadsföringssyften:

  • vid behandling av personuppgifter på basis av samtycke – tills samtycket återkallas eller marknadsföringsaktiviteter avslutas;
  • vid behandling av personuppgifter på basis av TME lagligt berättigade syfte – tills invändning inlämnas eller marknadsföringsaktiviteter avslutas.  

6. Dataskyddsombud

1) I ärenden gällande skydd av personuppgifter kan du kontakta Dataskyddsombud på e-postadressen dpo@tme.eu eller skriftligen till vårt sätes adress:
Marcin Gadzki
Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Polen)
 

7. Informationssäkerhet

1) Bolaget och dess dotterbolag tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder i syfte att skydda personuppgifter mot obehörigt tillträde, ändring, offentligt avslöjande eller förstörelse. De tillämpade skydden omfattar både tekniska lösningar inbäddade i själva tjänsten som bl.a. innebär en erforderlig kryptering av data som överförs över Internet, sträng kontroll av fysisk tillgång till datorer och datamedia med registrerade personuppgifter samt implementering och användning av lämpliga rutiner för förvaring och hantering av personuppgifterna. Alla personer som behandlar kundernas personuppgifter åt TMEs webbtjänst har erforderliga behörigheter som utfärdats av dataskyddsombudet och utbildas regelbundet inom skydd av personuppgifter.

2) Bolaget tar fram säkerhetskopior samt kan tillämpa andra liknande medel för att förhindra att kundernas personuppgifter oavsiktligt skadas eller förstörs.

3) Betalningar med kreditkort eller banköverföring hanteras av tjänsterna PayPal, PayU. Dessa tjänster ansvarar för personuppgifter som anges i deras formulär som också skyddas med lämpliga tekniska lösningar.  

8. Insamlande av personuppgifter med hjälp av cookiefiler

1) Vissa delar av TMEs webbtjänst kan använda cookiefiler, dvs. små textfiler som skickas till kundens hårddisk och identifierar denne på ett sätt som gör det möjligt att samla in information om dennes besök på webbsidan och spara dennes preferenser som ex. inloggningsspråket. Med hjälp av cookiefiler behandlas eller förvaras inga personuppgifter. Ovanstående gäller även personer som besöker TMEs webbtjänst som inte är registrerade i den.

2) Cookiefiler används för att anpassa webbsidors innehåll till preferenser av användaren av TMEs webbplats. De används också för att ta fram anonyma statistik som hjälper att förstå på vilket sätt som besökarna använder webbplatser vilket möjliggör förbättring av strukturen och innehållet utan personlig identifiering av användaren. Cookiefiler gör det också möjligt att analysera vilka delar av webbsidor som är mest intressanta för användarna.

Cookiefiler kan användas för remarketing. Det är grafisk eller textreklam som baseras på tidigare sparade användarpreferenser och som visas på andra webbsidor för personer som tidigare besökt en viss sida.

Vid sin marknadsföring på nätet kan TME använda sig av remarketing med hjälp av Google Adwords/Google Analytics verktyg. TMEs reklam på nätet visas av externa leverantörer. TME och de externa leverantörerna inkl. Google använder cookiefiler som används för att visa reklam baserat på reklammottagarens tidigare besök på TMEs webbsida.

Vi använder RTB Houses personifierad retargeting som gör det möjligt att tillhandahålla dig reklam i samband med det innehåll som du bläddrar i på våra webbsidor. Reklam visas på basis av din aktivitet i webbtjänsten. Du kan givetvis avaktivera dessa tjänster genom att förfara i enlighet med instruktionen på webbsidan: http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ (det räcker att klicka på OPT OUT) eller ändra inställningar i din webbläsare.

3) Hanteringen av cookiefilerna kan stängas av när som helst i din webbläsares inställningar men detta kan dock resultera i att du i fortsättningen inte kommer att kunna använda TMEs webbtjänst.

Som standard tillåter programvaran som används för bläddring av webbsidor tillåter placering av cookiefiler i slutenheten. Dessa inställningar kan ändras på så sätt att automatisk hantering av cookiefilerna i webbläsarens inställningar spärras eller att användaren meddelas vid varje tillfälle då cookiefiler placeras i användarens enhet. Detaljerad information om möjligheter och metoder av hantering av cookiefilerna finns tillgänglig i programvarans inställningar (webbläsarens inställningar).

Kom ihåg att begränsning av användningen av cookiefilerna kan påverka vissa funktionaliteter som finns tillgängliga på en webbplats.

För att läsa mer om cookiefiler som används av TME och om hantering av deras inställningar här.
 

9. Profilering

Dina personuppgifter kommer att behandlas på ett automatiserat sätt (inkl. profilering) men detta medför inga rättsliga effekter för dig eller påverkar din situation på något väsentligt sätt.  

10. Prenumeration av avgiftsfria nyhetsbrev (TMEs nyhetsbrev)

1) Nyhetsbrevet är en avgiftsfri tjänst som innebär att kunden som prenumererat på nyhetsbrevet får information om Bolagets och dess dotterbolags offert, evenemang och all annan information i samband med Bolagets och dess dotterbolags verksamhet i form av utskick av utvalt innehåll i form av elektroniskt brev.

2) Nyhetsbrevet prenumereras genom att man markerar lämplig ruta med samtycke till att få avgiftsfritt nyhetsbrev (lägg till) och anger e-postadress på webbtjänstens startsida eller genom att man markerar en lämplig ruta i registreringsformuläret. Rutan är inte obligatorisk. Uppgifter som skaffas på det viset läggs till på utskickslistan.

3) Kunder som avser att registrera sig på prenumerantlistan för Bolagets nyhetsbrev ger sitt samtycke till mottagande av elektroniskt marknadsföringsmaterial enligt art. 8 1 st. i Lagen av den 18 juli 2002 om elektroniska tjänster (Polsk författningssamling Dz.U. nr 144 pos. 1204 av 2002) i form av nyhetsbrevet.

4) Uppgifter av kunder som registrerat sig i tjänsten endast för att få tillgång till nyhetsbrevet används uteslutande för att skicka nytt nyhetsbrev till kunden.

5) Kunden kan när som helst avprenumerera nyhetsbrevet genom att markera lämplig ruta med vägran att få avgiftsfritt nyhetsbrev (rutan ”ta bort”).  

11. Länkar till andra webbsidor

TMEs webbtjänst kan innehålla länkar till andra webbsidor som placeras för kundens bekvämlighet oh kännedom. Bolaget tar inget ansvar för information och tillämpade privatpolicy på dessa webbsidor. Kunden bör vara medveten om att dessa webbsidor är skilda från TMEs webbtjänst och vid varje tillfälle på egen hand verifiera privatpolicyn av en sida som nås via länken.  

12. Slutliga bestämmelser

1) Bolaget kan när som helst införa ändringar i denna Privatpolicy. Varje gång när en ny Privatpolicy publiceras på TMEs webbtjänst sida blir den bindande och tillämpas på alla uppgifter som samlas in i samband med kundens aktivitet i TMEs webbtjänst efter att uppdaterad version av Privatpolicyn publicerats på lämplig sida av TMEs webbtjänst.

2) Vid frågor gällande Privatpolicyn kontakta Dataskyddsombudet på e-postadressen: dpo@tme.eu eller med brev till adressen:

Marcin Gadzki

Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Polen)

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta