Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση

Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας

Γρήγορη Αγορά – Βασικές λειτουργίες

Προσθήκη νέας γραμμής

Προκειμένου να προσθέσετε στην εγγραφή, νέα θέση, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο "προσθήκη νέας γραμμής" ή το εικονίδιο„κάρτες”. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι δυνατότητες εισαγωγής αντικειμένων.Εάν προστίθενται επόμενα προϊόντα στην Γρήγορη Αγορά, τα οποία επαναλαμβάνονται, θα πρέπει να αποφασίσετε εάν η συγκεκριμένη θέση:

  • θα οριστεί ως νέα γραμμή,
  • θα συνδεθεί με υπάρχουσα στην Γρήγορη Αγορά,
  • θα παραβλεφθεί κατά την μεταφορά στην Γρήγορη Αγορά.

Εκτύπωση

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εκτύπωση λίστας προϊόντων που βρίσκονται στην Γρήγορη Αγορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!Στην εκτύπωση βρίσκονται μόνο τα ορθώς τοποθετημένα προϊόντα, δηλ. αυτά, κατά την επεξεργασία των οποίων δεν προέκυψε κανένα σφάλμα.

Αφαίρεση προϊόντων

Θέλοντας να αφαιρέσετε αντικείμενα απο την Γρήγορη Αγορά, θα πρέπει να σημειώσετε το τετράγωνο που βρίσκεται σε καθένα απο αυτά, και κατόπιν να πατήσετε το πλήκτρο „αφαίρεση” ή να κάνετε χρήση του εικονιδίου στο τέρμα της κάθε γραμμής προϊόντος

Αντιγραφή στα Αγαπημένα

Για να αντιγράψετε επιλεγμένα προϊόντα στα Αγαπημένα, θα πρέπει να σημειώσετε τα εβρισκόμενα σε αυτά τετράγωνα, και κατόπιν να πατήσετε το πλήκτρο „αντιγραφή στα αγαπημένα”.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ορίσετε σε ποιόν φάκελο θα γίνει η αντιγραφή των αντικειμένων.

Μεταφορά προϊόντων στα Αγαπημένα.

Η επιλογή „Μεταφορά στα Αγαπημένα” επιτρέπει την τοποθέτηση προϊόντων που βρίσκονται στην λίστα Γρήγορης Αγοράς, στα Αγαπημένα. Προκειμένου να κάνετε χρήση της λειτουργίας αυτής, θα πρέπει να επιλεξετε τα αντικείμενα σημειώνοντας τα τετράγωνα σε καθένα από αυτά, και να πατήσετε το πλήκτρο „Μεταφορά στα αγαπημένα”. 

Βελτιστοποίηση Παραγγελίας

Η λειτουργία αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό την βελτιστοποίηση των παραγγελιών σας. Για να κάνετε χρήση της, θα πρέπει να καταθέσετε παραγγελία κάνοντας χρήση της Γρήγορης Αγοράς. Θέλοντας να βελτιστοποιήσετε ολόκληρη την παραγγελία, θα πρέπει να σημειώσετε όλες τις θέσεις, και κατόπιν να πατήσετε το πλήκτρο „Βελτιστοποίηση” που βρίσκεται πάνω/κάτω από τον πίνακα με τα προϊόντα. Βελτιστοποίηση γραμμής μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης πατώντας στον σύνδεσμο „βελτιστοποίηση” που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής με το δεδομένο προϊόν. Το πλήκτρο και οι σύνδεσμοι "Βελτιστοποίηση" εμφανίζονται μόνο όταν οι ποσότητες που έχουν δωθεί, μπορούν να βελτιστοποιηθούν. Με την χρήση της Βελτιστοποίησης, σε γραμμές όπου η ποσότητα δεν είναι η ενδεδειγμένη, το σύστημα θα προτείνει τον αριθμό από το ανώτερο επίπεδο τιμών, ο οποίος μπορεί να φανεί περισσότερο χρήσιμος για εσάς.

Στην παρένθεση θα εμφανιστούν ποσότητες κατά τις οποίες αυξάνεται η παραγγελία, για το συγκεκριμένο προϊόν. Θα εμφανιστεί επίσης η
καθαρή ή μεικτή τιμή (ανάλογα το είδος του πελάτη), για την προτεινόμενη ποσότητα. Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η συνολική παραγγελία, θα πρέπει να σημειώσετε το τετράγωνο στις επιλεγμένες γραμμές, και κατόπιν να πατήσετε το πλήκτρο "Βελτιστοποίηση επιλεγμένων προϊόντων", που βρίσκεται πάνω/κάτω απο τον πίνακα προϊόντων, όπου θα εγγραφούν οι αλλαγές για όλα τα προϊόντα. Πατώντας αντίθετα στον σύνδεσμο „Βελτιστοποίηση επιλεγμένης θέσης”, που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής με το δεδομένο αντικείμενο, η ενημέρωση θα αφορά μόνο το συγκεκριμένο προϊόν. Θα προκύψει επίσηε αλλαγή της ποσότητας που έχει επιλεχθεί απο εσάς, με την βέλτιστη ποσότητα.

Θα εμφανιστεί επίσης η καθαρή ή μεικτή τιμή ανάλογα με το εάν ο πελάτης αποτελεί επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο.

Εξαγωγή σε αρχείο csv

Κάνοντας χρήση της επιλογής αυτής μπορείτε να εξάγετε επιλεγμένα προϊόντα σε αρχείο csv. Αρκεί να σημειώσετε το τετράγωνο που βρίσκεται δίπλα και να κάνετε χρήση του πλήκτρου „εξαγωγή σε αρχείο csv”.

ΠΡΟΣΟΧΗ!Στο αρχείο θα εξαχθούν μόνο τα ορθώς τοποθετημένα προϊόντα, δηλ. αυτά, κατά την επεξεργασία των οποίων δεν προέκυψε κανένα σφάλμα.

Προσθήκη στην παραγγελία

Με το τέλος της εισαγωγής γραμμής με την βοήθεια της Γρήγορης Αγοράς, θα πρέπει να προστεθεί στην παραγγελία με το πλήκτρο "Προσθήκη στην παραγγελία".Όλες οι ορθά εγγεγραμμένες θέσεις καθώς και οι ποσότητές τους θα εγγραφούν αυτόματα στην παραγγελία, ενώ τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί εσφαλμένα, θα παραμείνουν στην Γρήγορη Αγορά. Προκειμένου να ολοκληρώσετε την παραγγελία, θα πρέπει να περάσετε στο καλάθι.

Φιλτράρισμα προϊόντων

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει την γρήγορη αναζήτηση δεδομένου προϊόντος με την χρήση του συμβόλου ΤΜΕ, ή μέσω του συμβόλου Πελάτη.

Προϊόντα σε προσφορά

Θέλοντας να κάνετε χρήση της προσφοράς θα πρέπει να πατήσετε στον σύνδεσμο „υπάρχει προσφορά”, να επιλέξετε την προσφορά που θα χρησιμοποιηθεί και κατόπιν να αποφασίσετε εάν η γραμμή της προσφοράς θα πρέπει να προστεθεί ως νέα ή θα αντικαταστήσει θέση που βρίσκεται ήση στην Γρήγορη Αγορά.

Παρόμοια προϊόντα

Εάν για δεδομένο προϊόν υπάρχουν προϊόντα παρόμοια, σχετική με αυτό πληροφορία, θα εμφανιστεί κάτω απο το δεδομένο προϊόν.

Θέλοντας να προσθέσετε προϊόν παρόμοιο στην Γρήγορη Αγορά, θα πρέπει να επιλέξετε μιά από τις δύο επιλογές:

  • αντικατάσταση του δοθέντος προϊόντος στην Γρήγορη Αγορά, με παρόμοιο προϊόν,
  • προσθήκη του παρόμοιου προϊόντος ώς νέα γραμμή στην Γρήγορη Αγορά.

Σύστημα ενημέρωσης διαθεσιμότητας

Το σύστημα ενημέρωσης διαθεσιμότητας αποτελεί λειτουργία που επιτρέπει τον έλεγχο των αλλαγών στην κατάσταση αποθήκης της ΤΜΕ. Μπορείτε να ορίσετε δύο είδη ενημερώσεων:

  • μία ενημέρωση, όταν η κατάσταση αποθήκης ανέρχεται στο επίπεδο των ολικών αναγκών,
  • πολλαπλές ενημερώσεις, όταν η κατάσταση αποθήκης αυξάνεται, αλλά δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών. Αποστέλλονται μέχρις ώτου η κατάσταση αποθήκης καλύπτει το σύνολο των αναγκών.