Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Система параметри

Това е много полезен инструмент, който позволява да се ограничи обхвата на търсене на продуктите с помощта на филтри, според които се избират определени параметри, характерни за даден артикул. За да можете да използвате тази функция трябва да въведете търсената стойност на конкретен параметър.

Изборът на дадена стойност на параметъра ограничава обхвата на търсене до продуктите, които изпълняват този критерий. Има възможност за едновременен избор на няколко стойности отнасящи се за един параметър. Изборът на конкретна стойност за даден параметър актуализира възможните за избор стойности на останалите параметри.
Стойностите, които не изпълняват поставените критерии са означени със сив цвят и са изтеглени в края на списъка.

В момента на определяне на параметрите списъка на продуктите е празен.
За да проверите кои от компонентите изпълняват избраното условие, трябва да кликнете бутон „използвай филтър”. Като резултат върху екрана ще се покажат всички продукти с търсените характеристики. Ограниченията върху даден параметър може да бъдат произволно модифицирани чрез премахване на използвания по-рано филтър или чрез премахване на означението за избраната стойност.

Стойността на даден параметър можете да намерите бързо, въвеждайки дадена фраза или стойност в полето за търсене, намиращо се под прозореца със стойностите на параметъра.
Тази функция предлага също и други улеснения.

В случай на числени параметри може да се търсят стойности:

  • по-големи от дадена стойност -  въвеждайки например >5
  • по-малки от дадена стойност – въвеждайки например <5
  • по-големи или равни – въвеждайки например >=5
  • по-малки или равни – въвеждайки например <=5
  • и от определено множество – въвеждайки например 5-10

(важно – преди, след и между операторите не се слага знак спация)

Системата параметри може също правилно  да интерпретира основните представки на числените стойности – напр. милиампери - m, киловолти – k, нанофаради – n. Правилно интерпретирани са следните записи (и всички останали представки на мерните единици):

Внимание
В прозорците за търсене на стойностите на параметрите не използваме основните мерни единици (т.е. например ампери – A, волта – V, фаради - F и т.н.).

Следва да използвате представките на мерните единици, само ако това ще Ви помогне.

Ако използвате прозореца за търсене на стойности на параметъра и Ви интересува списъка на артикулите, които изпълняват избраните стойности, натискането на бутон „Еnter” е равнозначно с кликването върху бутон „използвай филтър”.

Ако допълнително искате да видите списъка на всички артикули, към които са приписани някои от стойностите на дадения параметър, достатъчно е да преместите курсора в празното поле за търсене на този параметър и да натиснете бутон „Enter”.

За премахване на всички избрани стойности на параметъра се използва бутон „премахни филтър”.

Ако броят на достъпни параметри за дадена група или резултати от търсене е по-голям от показаният по подразбиране, може да се добавят поредни с помощта на бутон „добави филтър”. Върху екрана ще се появи списък с възможните за избор параметри. Достатъчно е да изберете даден параметър и да потвърдите избора с бутон „потвърди промяната”.
Аналогично може да се отстрани параметър, като се премахне неговото означение върху горе споменатия списък, а след това избора бъде потвърден с бутон „потвърди промяната”. Параметрите могат да бъдат произволно изключвани с помощта на знака „x” при дадено поле.

Ако използвате опция „Добави филтър”, намираща се зад прозорците с параметри, можете да добавите допълнителни параметри, според които ще бъдат филтрирани продуктите.

В списъка са достъпни всички параметри на артикулите от дадена група или резултат от търсене.
Има възможност за сортиране на списъка според наименованието на параметъра, мерната единица или броя на появяването на продуктите.
Допълнително обхватът на търсене може да бъде ограничен до продуктите на избран производител.
Списък на достъпните производители е представен в първия прозорец с параметрите и в зависимост от нуждите можете да изберете един производител, няколко производители или можете да не определяте производителя.